Pozvánka na členskou schůzi 13.5.2015

ski-klub 3Výbor spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s., se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 15029255, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63, (dále jen „Spolek“), v souladu s ustanovením §8, Členská schůze, odst. 3, stanov spolku, svolává na 13. 5. 2015 členskou schůzi spolku. Členská schůze se uskuteční v malém sále restaurace Národní dům v České Třebové od 17,00 hod.

Program jednání členské schůze:

 • Zahájení členské schůze a organizační pokyny
 • Volba orgánů členské schůze
 • Schválení opatření ke klidnému průběhu členské schůze a voleb
 • Projednání žádosti o poskytnutí dodatečné jistoty spol. SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.
 • Projednání žádosti Horské služby ČR o předběžný souhlas s prodejem pozemku
 • Projednání žádosti ČEZ odprodej pozemku pod trafostanicí
 • Stanovisko k požadavku Ing. Fiedlera a p. Suka svolat členskou schůzi spolku
 • Zpráva o vývoji situace ve Spolku
 • Znalecký posudek č.458-18/2015 Ocenění obchodního podílu v obchodní společnosti SKI KLUB Česká Třebová s.r.o a č.460-20/2015 souboru majetku, jenž byl předmětem kupní smlouvy 19. 11. 2013 /zasněžování/
 • Volba statutárního orgánu Spolku, předsedy a člena výboru za úsek běžeckých disciplín
 • Odvolání orgánu Spolku, kontrolní komise
 • Volba orgánu Spolku, kontrolní komise
 • Diskuze
 • Usnesení a závěr

3 přílohy

Po zkušenostech získaných na poslední členské schůzi 16.9.2014, je navrženo níže uvedené opatření ke klidnému průběhu členské schůze a voleb, o kterém bude na programu členské schůze hlasováno.

 • Po dobu trvání členské schůze zákaz konzumace alkoholických nápojů, včetně piva, v jednací místnosti
 • Po dobu trvání členské schůze a v průběhu jednání nebudou tolerovány žádné projevy, které budou narušovat důstojný průběh členské schůze a voleb. Předsedající členské schůzi toho, kdo bude narušovat průběh členské schůze, napomene.
 • Při opětovném narušování jednání členské schůze vyzve předsedající členské schůzi předsedu volební komise k hlasování členů, zda již napomenutý člen bude účastníkem dalšího jednání, nebo z něho bude vyloučen a vyzván, aby opustil jednací místnost do začátku voleb.
 • V případě, kdy dojde k tomu, že člen vyloučený hlasováním členů přítomných na členské schůzi odmítne jednací místnost opustit, má předsedající členské schůzi právo, po poradě s výborem SKI KLUBU Česká Třebová, z.s., členskou schůzi rozpustit a ta se bude konat znovu  náhradním termínu.
 • K zápisu z členské schůze budou přílohou zápisu pouze diskusní příspěvky podané v čitelné, písemné formě, ústní diskusní příspěvky, pokud o nich nebude hlasováno, nebudou zaznamenávány.

Uzávěrka kandidátek je ve čtvrtek 7.5.2015. Kandidátky a čestné prohlášení nejpozději v tento den budou doručeny do 15,00 hod. do sídla klubu Na Skále 573, Česká Třebová 560 02, nebo do 15,00 hod. na adresu  ski.dostal@ktct.cz.