1. ÚČEL

Směrnice vychází z platných stanov spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s., se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, PSČ 560 02, jež je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63, (dále pouze „klub“) a stanovuje závazná pravidla a postupy pro přijímání členů, vedení seznamu členů, výši členských příspěvků, pravidla pro jejich výběr, členskou povinnost a podmínky pro získání sezónní jízdenky.

  1. OBLAST PLATNOSTI

Tato směrnice je závazná pro všechny členy klubu.

  1. DEFINICE, ZKRATKY

3.1 Zkratky Klub Spolek SKI KLUB Česká Třebová, z.s., se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, PSČ 560 02, jež je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63
SLČR Svaz lyžařů České republiky
Výbor Výbor spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s.
Člen Člen spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s.

 

  1. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

4.1 Odpovědnost
Odpovědnost za zpracování předložených návrhů změn a aktualizaci směrnice má výbor.
4.2 Schvalování

Schvalování směrnice a jejich změn je v pravomoci členské schůze.

  1. PRAVIDLA A POSTUPY

5.1 Členství v klubu a seznam členů

5.1.1. Za člena klubu se může přihlásit každá fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v §4 Členství, stanov klubu.

5.1.2. Přihláška za člena.

Zájemce o členství v klubu vyplní přihlášku (viz příloha č. 1.) a podá na výbor nebo zástupci příslušného sportovního úseku klubu.

5.1.3. Členství vzniká projednáním a schválením ve výboru klubu v souladu s ustanovením § 9 Výbor, článek 5 a §4 členství, články 7 – 9, stanov klubu.

5.1.4. Seznam členů vede pověřený člen výboru.

5.1.5. Seznam členů obsahuje tyto informace o každém členovi:

a)Jméno a příjmení

b) Datum narození a rodné číslo

c) Datum vzniku členství

d) Sportovní úsek, ve kterém je člen veden

e) Zařazení (závodník, trenér, rozhodčí, člen atd.

f) Trvalá adresa

g) Telefon, mobil, e-mail

5.1.6. Seznam členů je veden v elektronické a papírové podobě a je uložen v sídle klubu.

5.2 Členský příspěvek

5.2.1. Členský příspěvek je stanoven v závislosti na délce členství a věku členů takto:

  1. a) člen klubu 200,- Kč
  2. b) člen klubu starší 60-ti let s dobou členství delší jak 10 let 100,- Kč
  3. c) člen klubu mladší 10-ti let 100,- Kč
  4. d) nově přijímaní členové klubu 500,- Kč
  5. e) nově přijímaní členové klubu mladší 15-ti let 200,- Kč

5.2.2. Členský příspěvek členů klubu nezahrnuje členský příspěvek SLČR.

5.2.3. Výše členského příspěvky SLČR a pravidla pro jejich úhradu stanovuje SLČR. 

5.3 Úhrada členského příspěvku

5.3.1. Členský příspěvek je vždy platný pro příslušný kalendářní rok.

5.3.2. Členský příspěvek je splatný dopředu, a to vždy nejdéle do 15. listopadu roku předcházejícího jeho platnosti.

5.3.3. V případě, kdy člen neuhradí členský příspěvek v termínu uvedeném v odstavci 5.3.2., vyzve se písemně k úhradě tohoto příspěvku v dodatečné lhůtě, která činí 60 dní od odeslání výzvy.

5.3.4. V případě, kdy člen neuhradí členský příspěvek, nemá nárok na sezónní jízdenku, dále na zvýhodněné ceny ubytování pro členy klubu v ubytovnách vlastněných spolkem a též na další výhody plynoucí z členství v klubu. 

5.4 Sezónní jízdenka

5.4.1. K získání sezónní jízdenky pro příslušnou sezónu je povinnost člena odpracovat minimálně 40 hod. ve prospěch klubu v období stanoveném článkem 5.5.1. Pro členy mladší 18-ti let se tato povinnost snižuje na 20 hodin.

5.4.2. Při splnění povinnosti uvedené v článku 5.4.1. přísluší členovi sezónní jízdenka v souhrnné hodnotě 3 200,- Kč, a to ve formě bodové jízdenky pro přepravní zařízení definovaná ve Smlouvě o spolupráci po převodu obchodního podílu, ze dne 21.10. 2013, uzavřené mezi klubem a spol. SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o. (dále jen „Smlouva o spolupráci“).

5.4.3. Za každých dalších odpracovaných 10 hodin ve prospěch klubu se zvyšuje finanční limit uvedený v článku 5.4.2. o 800,-

5.4.4. Členové výboru, trenéři alpských disciplín a členové, kteří dovrší věk 60 let do data ukončení plnění členské povinnosti uvedeného v článku 5.5.1. a jsou členy déle jak 10 let, mají nárok na sezónní jízdenku definovanou v článku 5.4.2. V případě kdy tento člen bude požadovat vyšší hodnotu jízdenky, bude postupováno dle zásad uvedených v článku 5.4.3 a 5.4.5.                                                                                                    

5.4.5. Členům, kteří vyčerpají finanční limit uvedený v článku 5.4.2., bude umožněno si předplatit bodové jízdné v hodnotách 400,- Kč, 800,- Kč, 1 600,- Kč a 3 200,- Kč. Takto zakoupené jízdné bude členovi odečítáno z bodové jízdenky v hodnotách uvedených v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci.

5.4.6. Sezónní jízdenka je vystavena na jméno příslušného člena. Tato sezónní jízdenka je nepřenosná na jinou osobu.

5.4.7. V případě ztráty či odcizení sezónní jízdenky je člen povinen tuto skutečnost ihned nahlásit na centrální pokladně v Čenkovicích a výboru klubu. Následně bude tato sezónní jízdenka zablokována. Členovi bude vystavena nová sezónní jízdenka po uhrazení správního poplatku.

5.4.8. Členská schůze stanovuje pro každou nadcházející zimní sezónu finanční limity uvedené v článcích 5.4.2. – 5.4.5. na základě výsledku hospodaření a finančních zdrojů klubu.

5.4.9. Přidělení sezónních jízdenek pro příslušnou zimní sezónu schvaluje dle stanovených kritérií výbor klubu nejdéle do 20. listopadu příslušného kalendářního roku.

5.4.10. Nárok na sezónní jízdenku mají nově přijímaní členové starší 18-ti let až po třech letech členství v klubu. Tuto dobu může zkrátit výbor klubu u členů, kteří se aktivně podílejí na činnosti klubu (trenér, cvičitel, závodník, doprovod na závody apod.)

 5.5 Období pro odpracování hodin pro získání sezónní jízdenky a její platnost

5.5.1. Stanovené období pro odpracování hodin pro získání sezónní jízdenky je stanoveno od 1. listopadu předcházejícího kalendářního roku do 31. října příslušného kalendářního roku.

5.5.2. Stanovené období platnosti sezónních jízdenek je od 1. prosince příslušného kalendářního roku do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

 5.6 Organizace a kontrola konaných prací

5.6.1. Veškeré práce ve prospěch klubu se evidují v knihách brigád jednotlivých úseků. Tyto knihy vedou příslušní vedoucí úseků.

Do knih brigád se zapisují tyto údaje:

 den konání práce,

 druh práce,

jméno člena konajícího práci,

 odpracovaná doba.

5.6.2. Výbor projedná a schválí na základě podkladů jednotlivých úseků plán brigád pro příslušné období.

5.6.3. Výborem pověřený člen vede centrální knihu brigád.

5.6.4. Centrální kniha brigád je vždy po skončení příslušného období předložena výboru k vyhodnocení.

5.6.5. Kniha „Centrální kniha brigád“ se archivuje v sídle klubu po dobu minimálně 5 let.

 5.7 Sankce

5.7.1. Poruší-li člen zásady pro disponování se sezónní jízdenkou uvedené v článku 5.4.6. bude toto považováno jako závažné porušení kázně a v souladu s ustanovením §4 čl. 17 písm. a) stanov bude člen z klubu vyloučen. Tím není dotčen nárok na náhradu škody, která klubu v důsledku porušení ustanovení Smlouvy o spolupráci vznikla.

5.7.2. Poruší-li člen zásady pro disponování se sezónní jízdenkou uvedené v článku 5.4.7. bude členu sezónní jízdenka odebrána na celou sezónu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ODKAZY

6.1 Související dokumentace

Stanovy klubu

6.2 Platnost a účinnost

Směrnice byla schválena valnou hromadou dne 16.9.2014.