• ski-klub 3STANOVY   SPOLKU
  SKI KLUB Česká  Třebová,  z.s.
  platné od 3.12.2015

§1

          Spolek a sídlo spolku

 1. Spolek se nazývá plným názvem SKI KLUB Česká Třebová, z.s.
 1. Sídlem spolku je Na Skále 573,  Česká Třebová,  PSČ 56002
 1. Spolek je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63. Spolek vznikl jako občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružení občanů, registrací Ministerstvem vnitra České republiky dne 17.5.1990. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 15029255 a DIČ: CZ15029255 (dále jen „spolek“).

§2

 Základní ustanovení

 1. Spolek je dobrovolný samosprávný svazek osob založený za účelem uspokojování jejich zájmu o lyžařský sport.
 1. SKI KLUB Česká Třebová, z.s. se jako občanské sdružení vzniklé podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, považuje za spolek podle ust. § 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, počínaje dnem 1.1.2014.
 1. Spolek má postavení právnické osoby s působností na území České republiky

(dále jen „ČR“).

§3

 Hlavní a vedlejší činnost spolku

Hlavní činností   spolku   je:

 1. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 2. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 3. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 4. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 5. Provozovat a podporovat lyžařský sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální, odborné a tréninkové podmínky,
 6. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
 7. zajišťovat sportovní výcvik členů na lyžích a další s tím související sportovní činnosti,
 8. přihlašování a vysílání svých členů na lyžařské závody v ČR nebo v zahraničí,
 9. organizování a pořádání závodů všech úrovní, organizování sportovních akcí,
 10. pořádání společenských akcí pro své členy,
 11. sdružování a spolupráce se sportovními organizacemi ČR, zejména se Svazem lyžařů české republiky,
 12. organizování kurzů, lyžařských škol a soustředění.
 13. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti a pro hospodárné využití spolkového majetku provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 14. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

§4

 Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
 1. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
 1. Členem spolku se může stát každý dobrých mravů dbalý a bezúhonný občan bez omezení věku, který má Českou státní příslušnost a který souhlasí s ustanoveními stanov spolku. Hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku může pouze člen, který je svéprávný a v den hlasování či voleb dovrší 18 rok věku a splňuje podmínky zakotvené ve Stanovách.
 1. Členem spolku se může stát i cizí státní příslušník. Členská schůze může udělit čestné členství. Čestné členství není spojeno s povinností hradit členský příspěvek ani s ostatními právy člena spolku.
 1. Děti do patnácti let věku se mohou stát členy spolku a účastnit se činnosti spolku jen se souhlasem rodičů nebo jejich zákonného zástupce.
 1. Přihláška za člena spolku je písemná. Přihláška obsahuje také prohlášení zájemce o členství, že se seznámil se stanovami spolku a že jim porozuměl a nemá k nim žádné výhrady.
 1. Každá přihláška musí být schválená výborem spolku a musí o ní být písemně rozhodnuto.
 1. Žadatelům o členství ve spolku výbor písemně oznámí, že je přijat nebo písemně zamítne jeho přihlášku, a to s udáním důvodu.
 1. Žadatel o členství v klubu se stává jeho členem doručením rozhodnutí o přijetí za podmínky uhrazení členského příspěvku.
 1. Povinností člena spolku je se seznámit se stanovami spolku a s jejich případnými změnami a doplňky.
 1. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 1. Členství ve spolku není časově omezeno.
 1. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého, zrušením spolku bez právního nástupce.
 1. Člen může na základě svého dobrovolného rozhodnutí vystoupit ze spolku. Toto rozhodnutí musí předat člen v písemné formě výboru spolku nebo doručit na sídlo spolku.
 1. Člen může být vyloučen ze spolku pokud:
 1. závažným způsobem porušil kázeň ve spolku,
 2. opakovaně porušil kázeň ve spolku, ač byl již předtím pro její porušení napomenut,
 3. jednal proti zájmům spolku,
 4. provinil se proti myšlenkám cti, humanismu a demokracie,
 5. závažným způsobem nebo opakovaně porušil tyto stanovy. Opakovaným porušením se rozumí porušení stanov dvakrát během jednoho roku.
 1. Členství v spolku zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani dodatečně v přiměřené lhůtě určené vnitřní směrnicí spolku, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 1. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje výbor.
 1. O rozhodnutí o vyloučení musí být člen písemně vyrozuměn.
 1. Člen, který byl vyloučen, může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení či vyškrtnutí přezkoumala Členská schůze spolku.
 1. Spolek vede seznam členů.
 1. Seznam členů vede pověřený člen výboru. Tento člen výboru provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku.
 1. Seznam členů je zpřístupněn pouze členům spolku. Údaje o členech mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby osobní údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 1. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

§5

Práva členů

Člen spolku má právo:

 1. podílet se podle svých možností a schopností hlavní činnosti spolku,
 2. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
 3. být informován o činnosti spolku, zejména vyžadovat zprávy o činnosti spolku a jeho hospodaření,
 4. podílet se na řízení spolku prostřednictvím práce v orgánech spolku,
 5. účastnit se Členské schůze a hlasovat o jejich rozhodnutí, a to podle principu ustavení Členské schůze,
 6. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov,
 7. uplatňovat své názory, návrhy a kritiku,
 8. účastnit se schůze výboru,
 9. využívat výhod vyplývajících z členství stanovených Členskou schůzí
 10. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce.
 11. změnit sportovní úsek spolku, ve kterém je evidován, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 12. ukončit kdykoli své členství,
 13. může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o jeho vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Členská schůze.
 14. Právo hlasovat, volit a být volen má každý člen, který je svéprávný a dovršil osmnácti let věku a splňuje podmínky zakotvené ve Stanovách.

§6

Povinnosti  členů

Člen spolku má povinnosti:

 1. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku, základní normy chování a principy chování fair play,
 2. plnit úkoly uložené rozhodnutím Členské schůze a výboru, nebo při nich poskytovat potřebnou součinnost,
 3. řádně a včas platit stanovené členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
 4. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
 5. řádně vykonávat funkce do kterých byl zvolen a plnit úkoly kterými byl pověřen,
 6. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku,
 7. propagovat spolek a v případě možnosti se snažit rozmnožit majetek spolku,
 8. dodržovat zásady sportovní etiky a morálky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno spolku.

§7 

Orgány spolku a organizační struktura spolku

Orgány spolku jsou:

  1. členská schůze jako nejvyšší orgán,
  2. výbor jako orgán statutární,
  3. kontrolní komise jako orgán kontrolní

Spolek se organizačně člení na sportovní úseky:

 1. běhu na lyžích,
 2. alpských disciplín,
 3. základního lyžování,
 4. ostatní členové.
 5. Každý člen může být evidován pouze v jednom sportovním úseku.

§8

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Do působnosti Členské schůze náleží:

 1. určit hlavní zaměření činnosti spolku,
 2. rozhodování o změně stanov,
 3. rozhodování o vstupu nebo členství spolku v jiných organizacích,
 4. rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 5. volba a odvolání výboru,
 6. volba a odvolání kontrolní komise,
 7. schvalování výsledků hospodaření spolku,
 8. schvalování návrhu plánu činnosti spolku,
 9. schvalování návrhu finančního a investičního rozpočtu spolku,
 10. schvalování výše příspěvků a členské povinnosti,
 11. schválení založení obchodní společnosti nebo schválení vkladu spolku jako vklad do obchodních společností,
 12. schválení prodeje vkladů spolku v obchodních společnostech,
 13. hodnotit činnost výboru, jednotlivých sportovních úseků, komisí spolku a jednotlivých členů,
 14. plnění úkolů odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru,
 15. rozhodovat o nakládání s majetkem spolku (koupě/prodej) v účetní hodnotě nad 200 000 Kč.
 1. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát ročně a organizačně zajišťuje její průběh.
 1. Výbor je rovněž povinen svolat Členskou schůzi z podnětu nejméně nadpoloviční většiny členů spolku starších osmnácti let nebo kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výbor Členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Členské schůze sám.
 1. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď písemně na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu podle evidence spolku včetně oznámením ve vývěsce spolku, nejméně 15 dní před konáním Členské schůze.
 1. Pozvánka musí obsahovat tyto skutečnosti:
 • datum, čas a místo konání Členské schůze,
 • program jednání Členské schůze.
 1. Písemné a odůvodněné návrhy členů spolku, které požadují zařadit na program jednání Členské schůze, musí být výboru předloženy nejméně 5 dní před Členskou schůzí.
 1. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů starších osmnácti let, pokud stanovy nestanoví jinak.
 1. Usnesení a volby Členské schůze jsou platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů starších osmnácti let, pokud stanovy nestanoví jinak a jsou doloženy písemným zápisem z jednání a prezentační listinou.
 1. Není-li Členská schůze usnášení schopná podle odst. 8 tohoto paragrafu po 15 minutách počítaných od času uvedeném na pozvánce stane se usnášení schopnou, je-li přítomna více jak 1/3 počítána ze všech členů spolku starších 18 let. Usnesení a volby Členské chůze jsou v takovém případě platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů za součastného splnění podmínky, že pro ně hlasuje více jak 1/4 počítaná ze všech členů spolku starších osmnácti let.
 1. Členskou schůzi řídí předseda výboru nebo jiný člen spolku, který je zvolen Členskou schůzí.
 1. Členská schůze volí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a v případě voleb tříčlennou volební komisi, která zvolí ze svého středu předsedu této komise.
 1. Zasedání Členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 1. Ze zasedání Členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Členské schůze byly zvoleny, jaká byla přijata usnesení a jak o nich bylo hlasováno. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to po domluvě.

§9

 Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, jenž řídí činnost spolku a jedná za spolek způsobem stanoveným v §10 těchto stanov. Výbor je kolektivní orgán a rozhoduje ve sboru.
 1. Výbor zabezpečuje vedení spolku, kterým je řízení spolku, to jest zejména organizování a řízení její sportovní a hospodářské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech a včetně řádného vedení účetnictví. Výbor předkládá Členské schůzi ke schválení výsledky hospodaření. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti Členské schůze.
 1. Výbor zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Členské schůze a všech orgánů spolku.
 1. Výbor svolává Členskou schůzi.
 1. výbor rozhoduje o přijímání členů do spolku a o zániku členství ve spolku.
 1. Výbor má nejméně pět členů volených Členskou schůzí způsobem stanoveným §14 těchto stanov. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a nejméně tří členů. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat zvolené náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušnému k volbě. Předseda výboru je oprávněn užívat označení „Předseda spolku“.
 1. Funkční období výboru je čtyřleté.
 1. V čele výboru stojí předseda, který zastupuje výbor v období mezi jeho jednáními. Je oprávněn zastupovat spolek ve všech záležitostech, ke kterým je pověřen výborem spolku. Za svá rozhodnutí je odpovědný výboru.
 1. Místopředseda výboru zastupuje předsedu výboru a vykonává jeho pravomoci v době jeho nepřítomnosti.
 1. Předseda jedná vůči zaměstnancům spolku v pracovněprávních vztazích.
 1. Předseda výboru, po předchozím projednání a schválení ve výboru, je oprávněn udělovat za spolek zmocnění.
 1. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, starší 18 ti let, která je plně svéprávná a je členem spolku alespoň tři roky.Funkce člena výboru je nezastupitelná, člen výboru vykonává funkci osobně.
 1. Dozví-li se člen výboru, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu se zájmem spolku, je povinen o tom informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy výboru. Co je uvedeno v předchozí větě platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi výboru blízkých nebo osob jím ovládajících nebo ovládaných.
 1. Skončení členství ve výboru je:
 • uplynutím funkčního období,
 • úmrtím,
 • odvoláním,
 • odstoupením – odstoupení musí být adresováno výboru, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla spolku nebo osobně předáno na zasedání výboru kterémukoliv z přítomných členů výboru. Člen výboru může z funkce odstoupit i tak, že na pořad jednání Členské schůze bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen výboru na zasedání Členské schůze oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na Členské schůzi, pokud Členská schůze na žádost odstupujícího člena výboru neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
 1. V případě smrti člena výboru, odvolání, odstoupení anebo jiného ukončení jeho funkce, se bude postupovat podle bodu 6 tohoto paragrafu. Pokud nedojde ke kooptaci člena výboru, musí výbor co nejdříve svolat Členskou schůzi, která zvolí nového člena výboru.
 1. Výbor je povinen před ukončením svého funkčního období svolat Členskou schůzi. Bodem programu této Členské schůze musí být volba nového výboru.
 1. Výbor svolává k zasedání předseda spolku nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Pozvánka na zasedání výboru musí být zaslána nebo předána nejméně 7 dnů přede dnem zasedání výboru. V případě souhlasu všech členů výboru může být lhůta ke svolání výboru zkrácena, případně může být termín příštího zasedání výboru uveden v zápise z předchozího jednání výboru.
 1. Výbor je schopen usnášet se za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.
 1. O průběhu zasedání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou výboru a přítomnými členy výboru. V zápise se jmenovitě uvedou členové výboru, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím výboru, nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise je uveden seznam přítomných.
 1. Výbor může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), a to písemným hlasováním. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů výboru. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání výboru.
 1. Výbor je ze všech svých rozhodnutí odpovědný Členské schůzi.
 1. Výbor zve na svá jednání předsedy trenérských rad jednotlivých sportovních úseků, kteří mají hlas poradní.

§10

Jednání a podepisování za spolek

 1. Spolek zastupuje a navenek za spolek jedná a za spolek činí právní jednání:
 • předseda spolku,
 • místopředseda výboru spolu s jedním členem výboru.
 1. Smlouvy o pronájmu nebo prodeji majetku:
 • předseda spolku spolu s jedním členem výboru,
 1. Za spolek se podepisují tak, že k vyznačenému názvu spolku připojí svůj podpis člen statutárního orgánu v souladu s ustanovením §10, odstavec 1 nebo 2.

§11

Činnost úseků a trenérských rad

 Organizaci sportovní činnosti zajišťují jednotlivé sportovní úseky.

 1. Jednotlivé sportovní úseky, které provozují závodní činnost, si zvolí trenérskou radu.
 1. Trenérskou radu tvoří trenéři spolku, kteří jsou členy spolku.
 1. V čele trenérských rad stojí předsedové trenérských rad, kteří řídí jejich činnost a výboru za ni odpovídají.

§12

Kontrolní  komise

 1. Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává Členská schůze způsobem stanoveným §14 těchto stanov.
 1. Členem komise může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná osoba, která ve spolku nepůsobí jako člen statutárního orgánu.
 1. Funkční období kontrolní komise je čtyřleté.
 1. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
 • dohled nad řádným vedením záležitostí spolku,
 • dohled nad výkonem činností v souladu se stanovami a právními předpisy,
 • kontrola hospodaření spolku,
 • kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
 1. Členové kontrolní komise mohou nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů a dalších orgánů spolku nebo zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 1. Členové kontrolní komise mají povinnost provést kontrolu podle odst. 4 tohoto článku nejméně jedenkrát za rok a podat o tom zprávu výboru a Členské schůzi.
 1. Členové kontrolní komise vykonávají svou činnost nezávisle na ostatních orgánech spolku a všech zaměstnancích spolku.
 1. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i Členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání.
 1. Kontrolní komise může svolat Členskou schůzi.

§13

 

Majetek a hospodaření

 1. Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky, vklady v obchodních společnostech a jiná majetková práva.
 • příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 • Členské příspěvky,
 • Zdroje majetku tvoří zejména:
 • příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním vlastních sportovních zařízení a organizováním sportovní a osvětové činnosti,
 • příspěvky a dotace od sportovních svazů,
 • dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty a pod.,
 • podíly ze zisku, dividendy, dary.
 1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku.
 1. Hospodaření spolku se řídí ročním plánem činností, finančním a investičním rozpočtem spolku.
 1. Na základě schváleného plánu činností, finančního a investičního rozpočtu stanovuje výbor kritéria pro rozdělování finančních částek pro jednotlivé sportovní úseky v příslušném roce.
 1. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje výbor.
 1. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání do celkové hodnoty 200 000,- Kč a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání nad celkovou účetní hodnotu 200 000,- Kč rozhoduje Členská schůze.

8. O veškerých dispozicích k nabývání a pozbývání s nemovitým majetkem, omezení dispozic a zatěžování právy třetích osob a v jejich prospěch, rozhoduje Členská schůze.

9. Výbor může zřídit hospodářské zařízení za účelem plnění svých úkolů a dosahování finančních zdrojů.

10. Spolek může zakládat obchodní společnosti, případně do obchodních společností kapitálově vstupovat v rámci platných právních předpisů.

§14

Volby orgánů spolku

 1. Kandidát musí být členem spolku alespoň tři roky, musí písemně nebo ústně projevit svůj souhlas s kandidaturou a zavázat se k převzetí povinností, které funkce, na kterou kandiduje, přináší. Pokud souhlas projevuje ústně, musí být toto zaznamenáno v záznamu jednání.

 

 1. Volby připravuje výbor a realizuje volební komise, která je volena Členskou schůzí.
 1. volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů.
 1. Činnost volební komise zajišťuje předseda komise.
 1. Volí se tajným hlasováním nebo aklamací.
     6. Volba výboru:
 • Každý člen obdrží tři kandidátky – hlasovací lístky, na volbu předsedy, místopředsedy a členy výboru,
 • volba výboru je tříkolová. V prvním kole se volí předseda klubu, v druhém kole se volí místopředseda klubu a ve třetím kole se volí členové výboru.
 • volí se tajným hlasováním,
 • při tajném hlasování označí člen spolku na hlasovacím lístku v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, kterému dává svůj hlas,
 • při volbě předsedy a místopředsedy je z navržených kandidátů do funkce zvolen ten, kdo získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů u kandidátů s největším počtem hlasů, opakuje se volba s těmito kandidáty. V opakované volbě je zvolen ten, kdo získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o volbě kandidáta los. Pokud je na hlasovacím lístku označen více jak jeden kandidát, je hlas neplatný,
 • při volbě členů výboru jsou z navržených kandidátů zvoleni ti kandidáti, kteří získají největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů, opakuje se volba s těmito kandidáty. V opakované volbě je zvolen ten, kdo získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o volbě kandidáta los. Pokud je na hlasovacím lístku označeno více, jak předem schválený počet kandidátů, je hlas neplatný,
 • Kandidáti, kteří nebyli zvoleni do výboru, se seřadí podle získaných hlasů a stávají se náhradníky do výboru v souladu s §9 odstavec 6 těchto stanov.
 1. Volba kontrolní komise:
 • volba členů kontrolní komise je jednokolová,
 • členové kontrolní komise se volí tajným hlasováním,
 • pro volbu komise je sestavena kandidátka – hlasovací lístek,
 • při tajném hlasování označí člen spolku na každém hlasovacím lístku v rámečcích před jmény kandidátů křížkem ty kandidáti, kterým dává svůj hlas,
 • hlasovací lístek s větším počtem označených jmen než u tří kandidátů, je neplatný,
 • Jsou zvoleni tři kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů u kandidátů rozhoduje o volbě kandidáta los.
 1. Volba volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
 1. volba je jednokolová,
 2. volba se provádí aklamací.

§15

Zrušení  spolku

 1. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku.
 1. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grand apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

§16

Symbolika

 1. Znaky spolku jsou:ski-klub 3

§17

Závěrečná  ustanovení

 1. Právní režim spolku se řídí českými právními předpisy. Pokud nebylo v těchto stanovách dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 1. Stanovy lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými změnami číslovanými vzestupnou řadou za souhlasu Členské schůze.
 1. Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou spolku konanou dne 16.9.2014 a nahrazují stanovy ze dne 16.5.1990 ve znění změny č.1 ze dne 28.6.1990, ve znění změny č.2 ze dne 16.4.1998, ve znění změny č.3 ze dne 28.11.2002, ve znění změny č.4 ze dne 14.5.2003, ve znění změny č.5 ze dne 25.11.2004, ve znění změny č.6 ze dne 26.10.2006, ve znění změny č.7 ze dne 24.10.2007, ve znění změny č.8 ze dne 5.11.2008, ve znění změny č.9 ze dne 26.5.2010 jež byly registrovány podle zákona o sdružení občanů č. 83/1990 Sb. Ministerstvem vnitra České republiky dne 17.5.1990 pod číslem  VSP/1-382/90-R a které se ruší.
 1. Členskou schůzí konanou dne 3.12.2015 byla schválena změna č.1 těchto stanov schválených dne 16.9.2014.