ZÁPIS

z jednání řádné členské schůze spolku SKI KLUB Česká Třebová z.s., IČ 150 29 255, se sídlem Na Skále 573, PSČ 560 02 Česká Třebová. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 63, zapsáno 12.03.2015.

I.

Řádné zasedání členské schůze spolku SKI KLUB Česká Třebová z.s. se sídlem v České Třebové, Na Skále 573, IČ 150 29 255, bylo svoláno výborem spolku v souladu s ustanovením § 8 Stanov spolku, na den 02.06.2016 na 17.00 hod. do malého sálu restaurace Národní dům v České Třebové.

II.

Zahájení členské schůze

Jednání zahájil v 17.12 hod. předseda výboru Ing. Vlastislav Fiedler přivítáním všech přítomných. Vlastislav Fiedler konstatoval, že z celkového počtu 98 členů SKIKLUBU, kteří jsou oprávněni hlasovat je přítomno 70 členů spolku (včetně 21 plných mocí pro zastupování),  z toho AD 13 | BD 4 | ZL 53. Členská schůze je tedy usnášeníschopná. Dále upozornil, že členská schůze je neveřejná a pouze pro členy starší 18 let.

III.

Schválení programu členské schůze

Členská schůze byla svolána výborem s tímto programem:

 1. Zahájení členské schůze a organizační pokyny
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení programu schůze
 4. Zpráva o výsledku hospodaření za hospodářský rok 2015 / 2016
 5. Schválení opravy budovy č.p. 65 (Statek) v Čenkovicích a žádosti o dotaci na opravu této budovy. Název dotačního titulu je „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II.
 6. Občerstvení
 7. Přezkoumání vyloučení Oldřicha Dostála ze SKI KLUBU z.s.
 8. Diskuze
 9. Usnesení a závěr

IV.

Volba orgánů členské schůze

Předseda výboru Ing. Vlastislav Fiedler, dle stanov jako předsedající schůze, přistoupil k volbě orgánů členské schůze:

 • Do sčítací komise byli navrženi:

Ing. Tomáš Válek, Hickl Milan, Kovář Michal

Hlasování: Ing. Tomáš Válek, Hickl Milan, Kovář Michal byli zvoleni většinou hlasů.

Členy sčítací komise byli zvoleni: Ing. Tomáš Válek, Hickl Milan, Kovář Michal

 • Na provedení zápisu byly navrženy:

Mgr. Milena Fiedlerová, Dobroucká Růžena, Krejčí Michal

Hlasování: M. Fiedlerová, Dobroucká Růžena, Krejčí Michal byli zvoleni většinou hlasů.

Provedením zápisu byly pověřeni: Mgr. Milena Fiedlerová, Dobroucká Růžena, Krejčí Michal

 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi:

Jurenka Josef, PaedDr. Zoubele Miloslav

Hlasování: Jurenka Josef, PaedDr. Zoubele Miloslav byli zvoleni většinou hlasů

Ověřovateli zápisu byli pověřeni: Jurenka Josef, PaedDr. Zoubele Miloslav

V.

Žádost o doplnění programu členské schůze

Předsedající Ing. Vlastislav Fiedler přednesl žádost Zdeny Hicklové, která z pověření trenérské rady a členů úseku AD v řádné lhůtě (dle § 8 odst. 7 Stanov – min. 5 dnů před konáním schůze) předala výboru spolku následující návrh na doplnění programu členské schůze o bod, který bude zařazený v pořadí jako č. 5 s tímto názvem: „Schválení projektu rozdělení SKI KLUBU Česká Třebová z.s. a založení nového nástupnického spolku z převážně členů úseku alpských disciplín“.

VI.

Hlasování o schválení doplňujícího bodu programu

Předsedající Ing. Vlastislav Fiedler dává hlasovat o doplnění programu členské schůze, který požaduje Zdena Hicklová.

Pro zařazení nového bodu do programu je 26 členů.  Proti zařazení nového bodu do programu je 40  členů.

Zařazení „Projektu o rozdělení SKI KLUBU Česká Třebová z.s.“ do programu jednání schůze nebylo schváleno.

VII.

Hlasování o schválení programu

Předsedající Ing. Vlastislav Fiedler dává hlasovat o schválení programu, tak jak je uveden na pozvánce na členskou schůzi.

Pro navržený program je 53 členů.  Proti navrženému programu je 13 členů.

Program, tak jak je uveden na pozvánce na členskou schůzi byl schválen.

Slovní přestřelka o schválení programu mezi M. Zoubelem a O. Dostálem – předsedající jim odebírá slovo.

VII.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015/2016

Předseda SKI KLUBU Ing. Vlastislav Fiedler informoval o hospodaření za uplynulý hospodářský rok 2015 / 2016:

 • stav na účtu u Čs. spořitelny k 04.2015 byl 90.000,- Kč, k 04.2016 je 2.445.000,-Kč.
 • stav na účtu Raiffeisenbank je 950.000,-Kč.
 • rozvahový účet od 05.2015 do 04.2016  –  Aktiva celkem 16.299.866,-Kč

–   Pasiva celkem 16.413.559,-K         –   rozdíl      -113.693,-Kč

 • proplacené jízdenky v Čenkovicích  – 126.000,-Kč
 • proplacené jízdenky v Č. Třebové    –   15.600,-Kč
 • členové AD (trenéři a rodiče) projezdili 60%, závodníci (mládež) 40%.
 • přestali jsme sponzorovat jiné organizace z důvodu nevýhodně uzavřených smluv, které se nyní snažíme narovnat a upravit – požadujeme oboustranně výhodné.
 • řešíme problematiku Apreski baru, kde Ing. Zapletal nastavil podmínky, které jednostranně zvýhodňují SKIPARK Čenkovice a my dotujeme. Ing. Zapletal při kolaudaci objektu Apreski baru uvedl vědomě v omyl účastníky řízení tím, že neoprávněně dokládal, napojení objektu na naší budovu č.p. 154 ohledně vodovodní přípojky a kanalizaci, že mají napojenou na naší čističku. Tento problém jsme řešili s hygienou a životním prostředím.
 • nevhodná smlouva o pronájmu restaurace panu Zezulovi do roku 2018 – nekorektní vztahy nájemce – pronajímatel.
 • nevhodný pronájem akumulační vodní nádrže pro zasněžování, zejména se jedná o následující pasáž smlouvy: „ Poskytovatel se uživateli zavazuje (rozuměj v případě nedostatku vody) zajistit jiný vhodný zdroj vody k pokrytí potřeb SKIAREÁLU Čenkovice. V případě, že tak neučiní ani ve lhůtě 30 dnů je Uživatel oprávněn zajistit si zdroj vody na náklady Poskytovatele sám“! Zdroj vody máme nasmlouvaný do roku 2022 a ne do roku 2029 –jak podepsal O. Dostál.
Hlasování o schválení Zprávy o hospodaření za rok 2015 / 2016:

Pro schválení zprávy 58.  Proti schválení zprávy 6

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015/2016 byla schválena.

VIII.

Návrh opravy budovy č.p. 65 (Statek) v Čenkovicích a žádosti o dotaci na opravu této budovy

Předseda SKI KLUBU Ing. Vlastislav Fiedler přednesl návrh opravy budovy č.p. 65 (Statek) v Čenkovicích a žádosti o dotaci na opravu této budovy. Název dotačního titulu je „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II“. Dnešní členská schůze byla svolána hlavně z důvodů schválení opravy budovy č.p. 65 v Čenkovicích a podání žádosti na dotaci, kterou poskytuje Pardubický kraj na rozvoj cestovního ruchu. Ve výboru SKI jsme utvořili pracovní skupinu ve složení Ing. V. Bezděk, K. Suk, J. Buchta, která ve spolupráci s Ing. T. Válkem připravila návrh na realizaci celé akce. Výbor SKI schválil návrh zpracovaný touto odbornou komisí a požádal Ing. arch. Kubínkovou o zpracování architektonické studie a projektu a Ing. Smolovou o zpracování žádosti o dotaci. Záměrem celé opravy je zlepšit zejména hygienické podmínky pro ubytované a výměnou oken a dveří zateplit celý objekt a snížit spotřebu energií. Naším cílem je zlepšit podmínky ubytování pro školy, rodiny s dětmi a větší kolektivy (lyžaře, turisty, cyklisty), snížit náklady na energie a přilákat více zájemců na ubytování a rekreaci. Zpracovaný projekt opravy a žádost o dotaci musíme doručit nejpozději do 6. června na Pardubický kraj. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, jejíž rozpočet se pohybuje kolem 1,45 mil. Kč, musíme požádat členskou schůzi, zda tuto akci schválí a budeme ji realizovat formou dotace a našeho finančního příspěvku v hodnotě 30%, tj. 0,435 tis. Kč. Předseda požádal Ing. Bezděka, aby seznámil členskou základnu se zamýšleným projektem. Ing. Bezděk informoval členskou schůzi o provedené prohlídce objektu se stavaři a doporučil prodloužit životnost ubytovny cca o 10 let tím, že se nevyplatí rozsáhlá rekonstrukce,  ale postupné opravy, které povedou ke zlepšení podmínek pro ubytované a tím i ke zvýšení zájmu o ubytování. Jedná se zejména o školy a větší kolektivy méně náročných turistů. Na velkou rekonstrukci nemáme finanční prostředky. Navrhl, abychom požádali o dotaci a postupně odstraňovali nedostatky objektu a vylepšovali podmínky pro ubytované. Informoval o tom, že pokud neprovedeme zamýšlené opravy, nebude ubytovna funkční. Upozornil na problematiku vlhkosti objektu, která se musí řešit i v průběhu oprav.

Hlasování pro opravu budovy č.p. 65 a podání žádosti o dotaci: Pro 68 členů, zdrželi se 2 členové.

Návrh na opravu budovy č.p. 65 v Čenkovicích a podání žádosti o dotaci byl schválen.

Předseda Spolku požádal členy, aby se vyjádřili k otázce opravy budovy č.p. 65 v Čenkovicích v případě, že nám nebude poskytnuta dotace. Z diskuze vyplynulo, že členská základna vyjadřuje souhlas s opravou sociálního zařízení objektu každopádně i bez dotace z vlastních zdrojů (úspory z minulých let, spořicí účet).

Hlasování pro opravu budovy č.p. 65 v rozsahu opravy sociálního zařízení v případě, že nebude schválena požadovaná dotace:            

Pro 53, proti 3,                                                                                                                                                  

Návrh na opravu budovy č.p. 65 v Čenkovicích bez poskytnutí dotace byl schválen.

IX.

Přezkoumání vyloučení Oldřicha Dostála ze Spolku SKI KLUBU

Předseda Spolku seznámil členskou schůzi s vyloučením Oldřicha Dostála. Výbor na svém zasedání dne 13.4.2016 rozhodl vyloučit Oldřicha Dostála z členství ve SKI KLUBU Česká Třebová z.s. většinou hlasů  4:1. O. Dostál se v termínu podle našich stanov odvolal k členské schůzi, která musí přezkoumat jeho vyloučení. Navrhl, že přečte jednotlivé body odůvodnění k vyloučení a O. Dostál se k jednotlivým obviněním vyjádří. Ke každému bodu obvinění po obhajobě O. Dostála předseda předložil konkrétní důkazy (smlouvy, rozpočty, výsledovky, seznamy, články, e-maily, tabulky, fotografie), které O. Dostál odmítal uznat a snažil se je nějakým způsobem ospravedlnit a cítil se nevinen.

Hlasování o vyloučení Oldřicha Dostála ze SKI KLUBU:  pro vyloučení 43, proti 11, zdrželi se 3.

Členská schůze rozhodla, že Oldřich Dostál je ke dni 2.6.2016 vyloučen ze SKI KLUBU  Česká Třebová z.s.

X.

Diskuse

 • Oldřich Dostál uvedl, že nesouhlasí s důvody vyloučení a argumenty pokládá za účelové. Dále uvedl, že je nakonec rád, že nemusí být s takovými lidmi v jednom spolku.
 • Ing. Hájek potvrdil, že se AD chtějí osamostatnit a nemají zájem o žádný majetek, který vůbec nepotřebují. O tom, že v projektu rozdělení od pí. Hicklové se jedná i o majetkové vyrovnání říká, že nic neví.
 • R. Dobroucká informovala o způsobu dělení Sokola. Nelze bránit, aby skupina nebo oddíl odešly, ale mateřská organizace nemá povinnost nic dát. Všichni odešli bez nároku na majetek.
 • Ing. Fiedler informoval o setkání se starostou města a o možnosti převedení nevyužitého areálu Hory do majetku města, který by příslušný majetek v tomto areálu převzal za odhadní ceny a dále provozoval prostřednictvím své společnosti EKOBI. Nepotřebný majetek by byl odprodán. Odhad majetku byl již proveden.

XI.

Usnesení členské schůze

Členská schůze SKI KLUBU Česká Třebová z.s. konaná 2. června 2016 přijala následující usnesení:

 1. Schválení výsledků hospodaření za hospodářský rok 2015 / 2016.
 2. členská schůze schvaluje opravy budovy č.p. 65 v Čenkovicích (Statek) v rozsahu dokumentace podané žádosti o dotační podporu.
 3. Členská schůze schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu budovy č.p. 65 v Čenkovicích. Název dotačního titulu je: „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II.“
 4. Členská schůze schvaluje opravu sociálního zařízení v budově č.p. 65 i v případě, že našemu Spolku nebude dotace poskytnuta.
 5. Členská schůze schválila vyloučení Oldřicha Dostála ze Spolku SKI KLUBU.
 6. Členská schůze souhlasí s návrhem výboru na ukončení péče o sportovní areál Hory v České Třebové a převedení této péče na Město Česká Třebová. Ukládá výboru SKI KLUBU převést příslušný majetek za odhadní ceny na provozovatele ( EKOBI Česká Třebová) a zbývající majetek v areálu navrhnout k prodeji.
 7. Členská schůze odsouhlasila nedělit a neprodávat majetek Spolku. Souhlasí pouze s případným oddělením od Spolku (bude-li o to zájem) úseku „Alpských disciplín“ a to bez nároku na podíl majetku.

Hlasování o výše uvedeném usnesení:  pro 46, proti 1.

Usnesení členské schůze bylo schváleno

XII.

Závěr členské schůze

Předsedající členské schůze Ing. Vlastislav Fiedler konstatoval, že byly projednány všechny body programu jednání a nikdo neměl další návrhy. Poděkoval všem přítomným za účast a jednání členské schůze prohlásil za ukončené ve 21.15 hod.

XIII.

Ověření zápisu

 Zapsali:

Krejčí Michal:

Mgr. Fiedlerová Milena

Dobroucká Růžena:

Zápis ověřili:

PaedDr. Zoubele Miloslav

Jurenka Josef

Předsedající členské schůze:

Ing. Fiedler Vlastislav

Přílohy zápisu:

 1. Pozvánka na členskou schůzi
 2. Prezenční listina včetně plných mocí
 3. Projekt rozdělení SKI KLUBU navržený Zdenou Hicklovou
 4. Výsledky hospodaření 2015/2016 – Účetní rozvaha a výsledovka
 5. Projekt opravy budovy č.p. 65
 6. Důvody vyloučení Oldřicha Dostála předložené výborem SKI KLUBU
 7. Materiál obhajoby Oldřicha Dostála proti jeho vyloučení