ZÁPIS

 z jednání řádné členské schůze spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s., IČ 150 29 255, se sídlem Na Skále 573, PSČ 560 02 Česká Třebová. Spolek je zapsaném ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 63, zapsáno 12.03.2015.

I.

Řádné zasedání členské schůze spolku SKI KLUB Česká Třebová, z. s. se sídlem v České Třebové, Na Skále 573, IČ 150 29 255, bylo svoláno výborem spolku v souladu s ustanovením § 8 Stanov spolku, na den 03.12.2015 na 17.00 hod. do malého sálu restaurace Národní dům v České Třebové.

II.

Zahájení členské schůze 

Jednání zahájil v 17.07 hod. předseda výboru Ing. Vlastislav Fiedler přivítáním všech přítomných. Vlastislav Fiedler konstatoval, že je přítomno 67 členů spolku s právem hlasovat, volit a být volen. Členská schůze je tedy usnášeníschopná.

III.

Volba orgánů členské schůze

Předseda výboru Ing. Vlastislav Fiedler, dle stanov jako předsedající schůze, přistoupil k volbě orgánů členské schůze:

 • Do volební komise byli navrženi:

Josef Šifra, Ing. Mária Kovářová, Ing. Tomáše Válka

Hlasování: J. Šifra, M. Kovářová Ing. Tomáš Válek byli zvoleni většinou hlasů

Členy volební komise byli zvoleni: Josef Šifra, Ing. Mária Kovářová, Ing. Tomáš Válek

 Na provedení zápisu byly navrženy:

Mgr. Milena Fiedlerová, Ing. Jana Matějková

Hlasování: M. Fiedlerová, J. Matějková byly zvoleny většinou hlasů

Provedením zápisu byly pověřeny: Mgr. Milena Fiedlerová, Ing. Jana Matějková
 • Na ověřovatele zápisu byli navrženi:

Stanislav Hýbl, Jindřich Buchta st.

Hlasování: S. Hýbl, J. Buchta byli zvoleni většinou hlasů

Ověřovateli zápisu byli pověřeni: Stanislav Hýbl, Jindřich Buchta st.

IV.

Schválení programu členské

Členská schůze byla svolána výborem s tímto programem:

 1. Zahájení členské schůze a organizační pokyny
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení programu schůze
 4. Změna stanov SKI KLUBU
 5. Změna směrnic SKI KLUBU
 6. Doplňující volby do výboru
 7. Schválení rozpočtu pro hospodářský rok 2015/2016
 8. Diskuze
 9. Usnesení a závěr

V řádné lhůtě (dle § 8 odst. 7 Stanov – min. 5 dnů před konáním schůze) byly předány výboru následující pozměňovací návrhy programu:

 1. Požadavek, aby schůze byla neveřejná
 2. Zpráva výboru o činnosti
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Doplňující volby do komisí

 

Proto výbor navrhl úpravu původního programu takto:

 1. Zahájení členské schůze a organizační pokyny
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení programu schůze
 4. Členská schůze veřejná / neveřejná
 5. Zpráva výboru o činnosti
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Změna stanov SKI KLUBU
 8. Změna směrnic SKI KLUBU
 9. Doplňující volby do výboru
 10. Doplňující volby do komisí
 11. Schválení rozpočtu pro hospodářský rok 2015/2016
 12. Diskuze
 13. Usnesení a závěr

P. Hájek navrhl změnu programu – body 9. a 10. Projednat před body 7. a 8. Byl upozorněn, že písemné návrhy na změnu programu měly být předány výboru nejpozději 5 dnů pře členskou schůzí.Hlasování pro nový upravený program schůze: pro 53, proti 14, zdržel 1.                       Program schůze byl schválen dle upraveného návrhu výboru.

VI.

Zpráva výboru o činnosti

Předseda výboru Ing. Vlastislav Fiedler přednesl zprávu výboru o činnosti za uplynulé období.

 1. Informoval o plnění usnesení z minulé členské schůze – došlo k naplnění požadavků a usnesení členské schůze.
 2. Dále informoval o několika jednání s majiteli SKIPARKU ČENKOVICE s. r. o. – narovnání vztahů ve věci nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v čp. 154 (vyřešeno), řešení užívání akumulační nádrže, systému zasněžování, užívání el. přípojek (nadále v řešení), pronájem pozemků s Lesy ČR, s. p. (před ukončením).
 3. Ve věci napadení neplatnosti výsledků členské schůze dne 13.05.2015 byla oslovena právní kancelář Mgr. Brambaškiho, který provedl analýzu, která potvrdila, že schůze proběhla dle platných stanov, byla usnášení schopná a její usnesení jsou platná.
 4. Dále informoval o ekonomické stabilizaci Spolku – netypických a nevýhodných úkonů (pro Spolek) bývalého předsedy Ing. Zapletala, špatné kontrolní činnosti a nezájmu členů o hospodaření Spolku.
 5. Výbor přijal rázná opatření ohledně spotřeby energií, omezení reklamy.
 6. Informoval o brigádnické činnosti
 7. Požádal členy o náměty, jak dále hospodařit s majetkem Spolku.
 1. Dostál měl k přednesené zprávě připomínky.

 

 1. Šifra navrhl pokračování členské schůze podle programu a připomínky řešit až v Diskuzi.

Předseda výboru tedy vyzval k pokračování členské schůze.

VII.

Zpráva kontrolní komise

Předseda kontrolní komise Miroslav Seďa přednesl zprávu kontrolní komise.

 1. Nebyla možnost kontrolovat účetnictví SKI KLUBU Česká Třebová s. r. o. (do doby převodu) – bývalým předsedou bylo předáno SKI PARKU ČENKOVICE s.r.o.
 2. Kontrola využívání dotací z Města Česká Třebová.
 3. Kontrola účtu Spolku.
 4. Kontrola cestovních účtů – zjištěny nedostatky.
 5. Kontrola faktur – zjištěny nedostatky.
 6. Informace ohledně konzultace v právní poradně Ing. Vančury.
 7. Informace ohledně zadání vypracovat znalecký posudek na prodej lanovky – 2 roky od prodeje s. r. o.
 8. Kontrola činnosti na Horách při přípravě běžeckých tratí.
 9. Kontrola využití dopravních prostředků Spolku.

VIII.

Změna stanov

Místopředseda výboru Karel Suk přednesl návrh výboru na změnu stanov.

Navržené změny:
 1. § 4 Členství odst. 3  19Hlasování: pro: 70, proti ….., zdržel se ….. schváleno

Dostál – protinávrh – ponechat rozhodčí komisi     Hlasování pro návrh výboru: pro: 53, proti 11, zdržel se –

Schválen návrh výboru.

2. § 5 Práva členů     odst. 1 písm. h)

Hlasování: pro: 74, proti -, zdržel se                                               schváleno

Hlasování: pro: 73, proti -, zdržel se                                     schváleno

odst. 2

Hlasování: pro: 74, proti -, zdržel se                                     schváleno

 1. § 6 Povinnosti členů         odst. 1 písm. a)

Hlasování: pro: 72, proti -, zdržel se 1                                   schváleno

písm. c)

Hlasování: pro: 74, proti -, zdržel se 1                                  schváleno

 1. § 7 Orgány spolku a organizační struktura spolku
 2. odst. 2 písm. c)

Hlasování: pro: 59, proti 9, zdržel se 2                                 schváleno

Připomínka p. Dostála

Základní lyžování a ostatní členové

Hlasování pro návrh O. Dostála: pro: 72, proti 2, zdržel se 1 schváleno

 1. § 8 Členská schůze odst. 2 písm. e) (vypustit)

Hlasování: pro: 71, proti – zdržel se 1                                  schváleno

písm. d) návrh p. Dostála přeměna spolku doplnit v souladu s ustan. OZ

Hlasování: pro: 16, proti 37, zdržel se 14                            neschváleno

písm. j)

Hlasování: pro: 69, proti – zdržel se 4                                  schváleno

písm. n)

Hlasování: pro: 75, proti – zdržel se –                                  schváleno

písm. o)

Hlasování: pro: 75, proti – zdržel se –                                  schváleno

odst. 4)

Hlasování: pro: 72, proti – zdržel se 1                                  schváleno

odst. 5)

Hlasování: pro: 71, proti – zdržel se 2                                  schváleno

odst. 10

Návrh na změnu M. Zoubele poměru hlasování 1/3 a 1/4 (za 1/4 a 1/6)

Hájek změna programu – zachovat (nesmí se měnit program pokud 1/3)

Hlasování pro návrh výboru: pro: 27, proti 42 zdržel se 7        neschváleno

Hlasování pro návrh p. Zoubele: pro: 69, proti .. zdržel se 3             schváleno

Hlasování pro návrh L. Hájka: pro: 18, proti 41, zdržel se 10 neschváleno

odst. 14

Hlasování: pro: 69, proti – zdržel se –                                  schváleno

 1. § 9 Výbor odst. 2 (ruší se rozhodčí komise)

Hlasování: pro: 75, proti – zdržel se 1                                   schváleno

odst. 6

Dostál – zůstat 3 členové, z každého úseku jeden

Zoubele – garantovat sportovní činnost po hlasování

Hlasování: pro: 54, proti 15 zdržel se 1                              schváleno

odst. 8 (zrušení části odst.)

Hlasování: pro: 71, proti – zdržel se 2                                  schváleno

odst. 11

Hlasování: pro: 70, proti –   zdržel se 1                                schváleno

odst. 12

Hlasování: pro: 71, proti –   zdržel se –                                 schváleno

 

odst. 13

Hlasování: pro: 67, proti – zdržel se –                                  schváleno

odst. 14

Hlasování: pro: 68, proti – zdržel se –                                   schváleno

odst. 15

Hlasování: pro: 65, proti – zdržel se 3                                   schváleno

odst. 16

Hlasování: pro: 64, proti – zdržel se 3                                   schváleno

odst.17

Hlasování: pro: 68, proti – zdržel se –                                   schváleno

odst.19

Hlasování: pro: 65, proti – zdržel se 3                                   schváleno

odst. 20

Hlasování: pro: 68, proti – zdržel se –                                   schváleno

odst. 21

Hlasování: pro: 67, proti – zdržel se 1                                   schváleno

Návrh p. Zoubele – odst. 23 zve na svá jednání předsedy trenérských rad jednotlivých sportovních úseků

Hlasování pro návrh Zoubele pro: 56, proti – zdržel se 9          schváleno

 1. § 10 Jednání a podepisování za spolek odst. 2 písm. a)

Hlasování: pro: 66, proti – zdržel se 3                                    schváleno

odst. 3

Hlasování: pro: 70, proti –  zdržel se 1                                   schváleno

 

 1. § 12 Rozhodčí komise zrušen
 2. § 13 nově § 12 Kontrolní komise odst. 6

Hlasování: pro: 44, proti 15, zdržel se 4                               schváleno

odst. 7

Hlasování: pro: 65, proti -, zdržel se 3                                  schváleno

odst. 9

Hlasování: pro: 62, proti – zdržel se 4                                   schváleno

 

 1. §11 Činnost úseků a trenérských rad odst. 2 p. Zoubele – mít povinnost trenérskou radu

Hlasování pro návrh Zoubele: pro: 66, proti – zdržel se 4      schváleno

 

 1. § 14 nově § 13 Majetek a hospodaření odst. 6

Dostál – snížená pravomoc předsedů trenérských rad

Hlasování: pro: 44, proti 15 zdržel se 4                    schváleno

odst. 7

Hlasování: pro: 65, proti – zdržel se 6                                schváleno

 1. § 15 nově § 14 Volby orgánů spolku odst. 1

Hlasování: pro: 65, proti – zdržel se 6                                  schváleno

odst. 3

Hlasování: pro: 68, proti -. zdržel se 2                                 schváleno

 

odst. 6

Hlasování: pro: 66, proti – zdržel se 2                        schváleno

odst.7

Hlasování: pro: 60, proti 4 zdržel se 3                                 schváleno    

písm. a)

Hlasování: pro: 62, proti – zdržel se 7                                  schváleno

písm. b)

Hlasování: pro: 62, proti – zdržel se –                                  schváleno

písm. c)

Hlasování: pro: 56, proti 12 zdržel se 1                               schváleno

písm. e)

Hlasování: pro: 70 proti – zdržel se –                                   schváleno

písm. f)

Hlasování: pro: 70, proti – zdržel se –                                  schváleno

 

 1. § 15, § 16 přečíslování

 

 1. § 18 nově § 17 Závěrečná ustanovení

Hlasování: pro: 69, proti – zdržel se –                                 schváleno

IX.

Změna směrnic SKI KLUBU

Místopředseda výboru Karel Suk přednesl návrh výboru – Organizační řád.

 1. Odst. 1 Účel

Hlasování: pro: 55, proti – zdržel se –                                   schváleno

 1. Odst. 3 Tabulka zkratek

Hlasování: pro: 57, proti – zdržel se –                                    schváleno

 1. Odst. 5 Členství a příspěvky bod 5.1

Hlasování: pro: 59, proti – zdržel se 1                                   schváleno

bod 5.2

Hlasování: pro: 62, proti – zdržel se –                                  schváleno

bod 5.4 Členský příspěvek

(rodičovský:běžci 200,- Kč, sjezdaři 500,- Kč)

 1. Dostál – návrh vypustit tyto body

Hlasování pro návrh výboru: pro: 53, proti 14 zdržel se 2      schváleno

bod. 5.5.3, 4, 5, 6

Hlasování: pro: 54, proti 1 zdržel se 7                                 schváleno

 1. Odst. 6 Členské výhody, závodní činnost a brigády bod 6.1.1

Pí Brusenbauchová – všichni do 15 let nebudou dělat brigády

Hlasování pro návrh výboru: pro: 48, proti …. zdržel se 11    schváleno

 1. Seďa – návrh zvýšit věkovou hranici pro volnou jízdenku na 63 let

Hlasování pro návrh p. Sedi: pro: 3, proti 1 zdržel se 48      neschváleno

bod. 6.2

Hlasování: pro: 62, proti …. zdržel se 3                     schváleno

bod. 6.3.3

Hlasování: pro: 57, proti – zdržel se 2 schváleno

bod 6. 4

(6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7 )

Hlasování: pro: 63, proti – zdržel se 3                                    schváleno

bod 6.5

Hlasování: pro: 63 proti – zdržel se 3                                     schváleno

 1. Odst. 7 Doprava bod. 7.1

Hlasování: pro: 59, proti 3 zdržel se 4                                  schváleno

bod. 7.2

Hlasování: pro: 60, proti – zdržel se 4                                   schváleno

 1. Odst. 8 Pojištění bod. 8.1

Hlasování: pro: 65, proti – zdržel se –                                           schváleno

6.1.7 dokoupení

Hlasování pro návrh výboru: pro: 62, proti 1 zdržel se –              schváleno

 1. Odst. 9 Závěrečná ustanovení

Hlasování pro návrh výboru: pro: 61, proti 1 zdržel se 1              schváleno

X.

Doplňující volby do výboru

Předseda navrhl – počet členů výboru 6

Hlasování pro návrh výboru: pro: 55., proti 1 zdržel se –

Volí se tedy 3 členové výboru. 

Doplňující volby do výboru proběhly tajným hlasováním.

55 platných hlasovacích lístků, 1 neplatný

 1. Volba členů výboru spolku:
 2. Kandidáti jsou: Jindřich Buchta ml., Tomáš Smola, Ing. Ladislav Hájek, Zdena Hicklová

Kandidáti projevili svůj písemný souhlas s kandidaturou a zavazují se k převzetí

povinností, které z funkce, na kterou kandidují, přináší.

Jindřich Buchta ml. získal 47 hlasů

Tomáš Smola získal 43 hlasů

Ladislav Hájek získal 29 hlasů

Zdena Hicklová získala 29 hlasů

Odevzdáno 55 hlasů, rovnost hlasů – před losováním se Hicklová vzdala.

    Členská schůze zvolila za členy výboru Jindřich Buchtu ml., Tomáše Smolu a Ing. Ladislava Hájka.

XI.

Doplňující volby do komisí

Volba do kontrolní komise proběhla tajným hlasováním.

Kandidáti jsou: Miroslava Válková, Jaroslav Nemšák, Jana Stolínová

Kandidáti projevili svůj písemný souhlas s kandidaturou a zavazují se k převzetí povinností, které z funkce, na kterou kandidují, přináší.

Jaroslav Nemšák získal 38 hlasů

Miroslava Válková získala 5 hlasů

Jana Stolínová získala 1 Hlasů

Odevzdáno 55 hlasů, neplatný 1

   Členská schůze zvolila za člena kontrolní komise Jaroslava Nemšáka, náhradník Miroslava Válková.
     Volba rozhodčí komise neproběhla z důvodu změny stanov.

XII.

Schválení rozpočtu pro hospodářský rok 2015/2016

Předsedka výboru Ing. Vlastislav Fiedler přednesl návrh rozpočtu na hospodářský rok 2015/2016.

Hlasování pro návrh výboru: pro: 37, proti 5 zdržel se 2 schváleno

XIII.

Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

XIV.

Usnesení a závěr

Usnesení členské schůze:

 1. Členská schůze bere na vědomí Zprávu výboru o činnosti.
 2. Výboru Spolku provést vyhodnocení všech smluv navazujících a souvisejících se Smlouvou o prodeji obchodního podílu Spolku ve SKI KLUBU Česká Třebová s.r.o. z 21. 10.2013 uzavřenou se společností SKIPARK Červená Voda s.r.o.;
 3. Výboru Spolku usilovat o takovou úroveň smluvních vztahů se SKIPARK Čenkovice s.r.o. a SKIPARK Č. Voda s.r.o., aby Spolek nebyl plněním některých smluv ekonomicky poškozován;
 4. Výboru Spolku projednat s osobami jednajícími za Spolek jejich odpovědnost podle charakteru zjištěného pochybení včetně využití možnosti soudního projednání, podání orgánům činným v trestním řízení případně vyloučit jednající osoby ze Spolku;

Členská schůze schválila:

 1. Změnu programu členské schůze.
 2. Doplňující volby do výboru a kontrolní komise.
 3. Změnu stanov.
 4. Změnu Organizačního řádu.
 5. Rozpočet spolku na hospodářský rok 2015/2016.

Hlasování: pro 48 členů, proti – členů, zdrželo se 5

Členská schůze schválila všechny body usnesení a změny.

XV.

Předsedající členské schůze Ing. Vlastislav Fiedler konstatoval, že byly projednány všechny body programu jednání a nikdo neměl další návrhy, poděkoval všem přítomným za účast a jednání členské schůze prohlásil za ukončené ve 23.15 hod.

XVI.

Ověření zápisu

Zapsala:

Mgr. Milena Fiedlerová

Ing. Jana Matějková

Ověřil:

Stanislav Hýbl

Jindřich Buchta st.

Předsedající členské schůze:

Ing. Vlastislav Fiedler