ZÁPIS

 ski-klub 3z jednání řádné valné hromady spolku SKI KLUB Česká Třebová, o.s., se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová, PSČ 560 02. Spolek je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63. Spolek vznikl jako občanské sdružení registrací podle zákona o sdružení občanů č. 83/1990 Ministerstvem vnitra České republiky dne 17. 5. 1990. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 15029255 a DIČ: CZ15029255

I.

Řádné zasedání valné hromady spolku SKI KLUB Česká Třebová, o. s. se sídlem v České Třebové, Na Skále 573, IČ 15029255, bylo svoláno výborem klubu ve smyslu §7, stanov občanského sdružení SKI KLUB Česká Třebová, o. s. na 16. září 2014 s místem konání restaurace Národní Dům v České Třebové, se začátkem v 17:30 hod.

II.

Zahájení valné hromady a organizační pokyny

Jednání zahájil v 17:30 hodin předseda výboru Ing.Jiří Zapletal přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že valná hromada, dle § 7 odst. 8 stanov občanského sdružení SKI KLUB Česká Třebová, o.s. (dále jen „KLUB“) není usnášení schopná, neboť podle prezenční listiny jsou přítomni členové v počtu 39 z celkového počtu 108 členů s právem hlasovat, volit a být volen, což není nadpoloviční většina členů, která činí 55 členů, kteří mají právo volit, hlasovat a být voleni. Ing. Jiří Zapletal konstatoval, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 10 stanov KLUBU bude valná Hromada pokračovat v 17:45 hod.

III.

Volba orgánů valné hromady

V 17:45 hod. bylo konstatováno, že jsou splněny všechny formální a zákonné předpoklady pro konání valné hromady dle ustanovení § 7 odst. 10 stanov KLUBU. V 17:45 hodin bylo přítomno 51 členů s právem hlasovat, volit a být volen. Což je více než 27 členů s právem hlasovat, volit a být volen. Tím se stává valná hromada usnášeníschopná dle ustanovení § 7 – Valná hromada, článku 10 stanov klubu.

Usnesení a volby valné hromady jsou platné, hlasuje-li pro ně více než 1/6 všech členů s hlasem rozhodujícím, tj. 18 a více členů s hlasem rozhodujícím. Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Řádná valná hromada byla svolána podle stanov KLUBU, pozvánky byly osobně předány. Pozvánka tvoří přílohu č. 1.

Ing.Jiří Zapletal poté přistoupil k volbě orgánů valné hromady. Ing.Jiří Zapletal navrhl tyto členy do příslušných orgánů valné hromady:

 • předseda valné hromady – PaedDr. Miloslav Zoubele,
 • zapisovatel – Iva Kovářová,
 • ověřovatelé zápisu – Tomáš Válek a Oldřich Dostál,
 • Volební komise – osoby pověřené sčítáním hlasů – Jan Kerhart, Monika Rybková a Martina Krupová.
 • Valná hromada zvolila jednomyslně tyto orgány valné hromady:
 • předseda valné hromady – PaedDr. Miloslav Zoubele,
 • zapisovatel – Iva Kovářová,
 • ověřovatelé zápisu – Tomáš Válek a Oldřich Dostál,
 • volební komise – osoby pověřené sčítáním hlasů – Jan Kerhart, Monika Rybková a Martina Krupová.
 • V souladu s článkem 8. §7 stanov klubu řídí valnou hromadu předseda valné hromady, tj. PaedDr.Miloslav Zoubele.

IV.

Schválení programu valné hromady

PaedDr.Miloslav Zoubele předložil ke schválení program jednání valné hromady                            příloha č. 1 tohoto zápisu.

Valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady dle předloženého návrhu

V.

Zpráva o sportovní činnosti klubu, úseky AD, BD a ZL

Zprávy přednesli

 • za úsek běžeckých disciplín: Josef Kyncl,
 • za úsek alpských disciplín:   Oldřich Dostál,
 • za úsek základního lyžování: Tomáš Válek.

Valná hromada bere na vědomí Zprávy o sportovní činnosti klubu UBD, UAD, AZL

Ke zprávám nebyly vzneseny připomínky.

VI.

Zpráva o plnění usnesení valné hromady klubu ze dne 17. 9. 2013

Zprávu přednesl Ing.Jiří Zapletal. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o plnění usnesení valné hromady klubu ze dne 17. 9. 2013.

Ke zprávám nebyly vzneseny připomínky.

VII.

Zpráva o výsledcích hospodaření občanského sdružení SKI KLUB Česká Třebová, o. s.                                                                                     za období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2014

Zprávu přednesl Ing. Jiří Zapletal. Zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření občanského sdružení SKI KLUB Česká Třebová, o. s. za období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2014. Ke zprávám nebyly vzneseny připomínky.

VIII.

Zpráva revizní komise

Zprávu přednesla Mária Kovářová, příloha č. 4.

Valná hromada bere na vědomí zprávu revizorů bez připomínek.

IX.

Zpráva o plnění Smlouvy o spolupráci po převodu obchodního podílu, ze dne 21. 10. 2013

Zprávu přednesli Jaroslav Toman a Radek Procházka.

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o plnění Smlouvy o spolupráci po převodu obchodního podílu, ze dne 21. 10. 2013. Ke zprávám nebyly vzneseny žádné připomínky.

X.

Projednání a s chválení změny stanov a změny názvu klubu

Návrh znění nových stanov a změny názvu spolku přednesl Ing.Jiří Zapletal.

 

 1. Změna názvu klubu – návrh nového názvu:  SKI KLUB Česká Třebová, z.s.

Valná hromada jednomyslně schválila nový název klubu SKI KLUB Česká Třebová, z.s.

 1. § 1 Spolek a sídlo spolku

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 1 Spolek a sídlo spolku.

 1. § 2 Základní ustanovení

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 2 Základní ustanovení.

 1. § 3 Hlavní a vedlejší činnost spolku

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 3 Hlavní a vedlejší činnost spolku.

 1. § 4 Členství

Valná hromada schválila návrh znění § 4 Členství stanov (pro návrh 55, proti návrhu 0, zdržel se 3).

 1. § 5 Práva členů

Valná hromada schválila návrh znění § 5 Práva členů (pro návrh 57, proti návrhu 0, zdržel se 1).

 1. § 6 Povinnosti členů

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 6 Povinnosti členů.

 1. § 7 Orgány spolku a organizační struktura

Valná hromada schválila návrh znění § 7 Orgány spolku a organizační struktura (pro návrh 57, proti návrhu 0, zdržel se 1).

 1. § 8 Členská schůze

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 8 Členská schůze.

 1. § 9 Výbor

Přednesen nový návrh znění článku 18.

V případě skončení mandátu výboru řídí spolek do zvolení nového výboru stávající předseda výboru. V takovém případě podléhají všechna rozhodnutí předsedy spolku následujícímu schválení nejbližší členskou schůzí, jinak jsou od počátku neplatná.

Valná hromada jednomyslně schválila nový návrh znění článku 18, § 9 Výbor.

Valná hromada schválila návrh znění § 9 Výbor (pro návrh 57, proti návrhu 0, zdržel se 1).

 1. § 10 Jednání a podepisování za spolek

Valná hromada schválila návrh znění § 10 Jednání a podepisování za spolek (pro návrh 57, proti návrhu, zdržel se 1).

 1. § 11 Činnost úseků a trenérských rad

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 11 Činnost úseků a trenérských rad.

 1. § 12 Rozhodčí komise

Valná hromada schválila návrh znění § 12 Rozhodčí komise (pro návrh 57, proti návrhu 0, zdržel se 1).

 1. § 13 Kontrolní komise

Valná hromada schválila návrh znění § 13 Kontrolní komise (pro návrh 57, proti návrhu 0, zdržel se 1).

 1. § 14 Majetek a hospodaření

Přednesen nový návrh znění článku 7.

O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání do celkové hodnoty 100 000,- Kč a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání nad celkovou hodnotu 100 000,- Kč rozhoduje členská schůze.

Valná hromada neschválila návrh znění článku 7 § 14 Majetek a hospodaření (pro návrh 6, proti návrhu 44, zdržel se 8).

Přednesen nový návrh znění článku 7.

O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání do celkové hodnoty 500 000,- Kč a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání nad celkovou hodnotu 500 000,- Kč rozhoduje členská schůze.

Valná hromada neschválila návrh znění článku 7 § 14 Majetek a hospodaření (pro návrh 23, proti návrhu 19, zdržel se 16).

Přednesen nový návrh znění článku 7.

O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání do celkové hodnoty 200 000,- Kč a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání nad celkovou hodnotu 200 000,- Kč rozhoduje členská schůze.

Valná hromada schválila návrh znění návrh znění článku 7 § 14 Majetek a hospodaření (pro návrh 48, proti návrhu 1, zdržel se 9).

Valná hromada schválila návrh znění § 14 Majetek a hospodaření (pro návrh 57, proti návrhu 0, zdržel se 1).

 1. § 15 Volba orgánů spolku

Valná hromada schválila návrh znění § 15 Volba orgánů spolku (pro návrh 57, proti návrhu 0, zdržel se 1).

 1. § 16 Zrušení spolku

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 16 Zrušení spolku.

 1. § 17 Symbolika

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 17 Symbolika.

 1. § 18 Závěrečná ustanovení

Valná hromada jednomyslně schválila návrh znění § 18 Závěrečná ustanovení.

XI.

Volby orgánů klubu – výbor, kontrolní komise, rozhodčí komise

 1. Volba předsedy spolku:

Kandidátem je Ing. Jiří Zapletal.

Kandidát projevil svůj ústní souhlas s kandidaturou a zavazuje se k převzetí povinností, které z funkce, na kterou kandiduje, přináší.

 

Volba proběhla tajným hlasováním.

Ing. Jiří Zapletal získal 35 hlasů.

Valná hromada zvolila za předsedu spolku Ing. Jiřího Zapletala.

 1. Volba místopředsedy výboru:

Kandidáti jsou Oldřich Dostál a Karel Suk.

Kandidáti projevili svůj ústní souhlas s kandidaturou a zavazují se k převzetí povinností, které z funkce, na kterou kandidují, přináší.

 

Volba proběhla tajným hlasováním.

Oldřich Dostál získal 33 hlasů.

Karel Suk získal 18 hlas.

Valná hromada zvolila za místopředsedu výboru Oldřicha Dostála.

 

 1. Volba členů výboru:

Kandidáti jsou za:

 • alpské disciplíny:    Zdena Hicklová,
 • běžecké disciplíny: Josef Kyncl, Jiří Kovář,
 • základní lyžování:  Libor Kovář, Tomáš Válek, Mirka Válková, Jindřich Buchta.

Kandidáti projevili svůj ústní souhlas s kandidaturou a zavazují se k převzetí povinností, které z funkce, na kterou kandidují, přináší.

Volba proběhla tajným hlasováním.

Alpské disciplíny: Zdena Hicklová získala 40 hlasů.

Běžecké disciplíny: Josef Kyncl získal 40 hlasů, Jiří Kovář získal 1 hlas.

Základní lyžování: Libor Kovář získal 21 hlasů, Tomáš Válek získal 18 hlasů, Mirka Válková získala 8 hlasů a Jindřich Buchta získal 2 hlasy.

Valná hromada zvolila za členy výboru Zdenu Hicklovou, Josefa Kyncla a Libora Kováře.

 

 1. Volba Rozhodčí komise:

Kandidáti jsou za:

 • alpské disciplíny:    Tomáš Dvořák,
 • běžecké disciplíny: Jiří Kovář,
 • základní lyžování: Ing.Vlastislav Fiedler.

Kandidáti projevili svůj ústní souhlas s kandidaturou a zavazují se k převzetí povinností, které z funkce, na kterou kandidují, přináší.

Volba proběhla tajným hlasováním.

Alpské disciplíny:    Tomáš Dvořák získal 38 hlasů

Běžecké disciplíny: Jiří Kovář získal 39 hlasů.

Základní lyžování:   Ing. Vlastislav Fiedler získal 41 hlasů.

Valná hromada zvolila za členy rozhodčí komise Tomáše Dvořáka,                 Jiřího Kováře a Ing. Vlastislava Fiedlera.

 1. Volba kontrolní komise:

Kandidáti jsou za:

 • alpské disciplíny:    Miroslav Seďa,
 • běžecké disciplíny: Hana Brusenbauchová,
 • základní lyžování: Mária Kovářová.

Kandidáti projevili svůj ústní souhlas s kandidaturou a zavazují se k převzetí povinností, které z funkce, na kterou kandidují, přináší.

Volba proběhla tajným hlasováním.

Alpské disciplíny:    Miroslav Seďa získala 43 hlasů.

Běžecké disciplíny: Hana Brusenbauchová získala 46 hlasů.

Základní lyžování:   Mária Kovářová získala 45 hlasů.

Valná hromada zvolila za členy kontrolní komise Miroslava Seďu,                Hanu Brusenbauchovou a Máriu Kovářovou.

XII.

Souhlas se stavebními úpravami čp. 154 – Čenkovice

Ing.Jiří Zapletal předložil ke schválení souhlas se stavebními úpravami čp. 154 Čenkovice (příloha č. 5 tohoto zápisu)

Valná hromada schválila většinou přítomných členů s hlasem rozhodujícím (pro návrh 39, proti návrhu 4, zdržel se 15) souhlas se stavebními úpravami čp. 154 – Čenkovice dle předloženého návrhu.

XIII.

Pronájem pozemků p.p. 370/4 v Čenkovicích

Ing.Jiří Zapletal předložil návrh na pronájem pozemků p.p. 370/4 v kú Čenkovice (příloha č. 6 tohoto zápisu).

Valná hromada schválila většinou přítomných členů s hlasem rozhodujícím (pro návrh 31, proti návrhu 15 , zdržel se 12) pronájem pozemků p.p. 370/4 v Čenkovicích dle předloženého návrhu.

XIV.

Členské příspěvky a členská povinnost

Ing.Jiří Zapletal předložil návrh směrnice seznam členů, členský příspěvek a členská povinnost  členů spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s. (příloha č. 7 tohoto zápisu)

Valná hromada schválila většinou přítomných členů s hlasem rozhodujícím

(pro návrh 54 hlasů, proti návrhu 0, zdržel se 0) směrnici seznam členů, členský příspěvek a členská povinnost členů spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s. dle předloženého návrhu.

XV.

Plán činnosti pro rok 2015

Ing.Jiří Zapletal předložil návrh plánu činnosti pro rok 2015 (příloha č. 8 tohoto zápisu)

Valná hromada schválila většinou přítomných členů s hlasem rozhodujícím

(pro návrh 49, proti návrhu 3, zdržel se 2) plán činnosti pro rok 2015 dle předloženého návrhu.

XVI.

Diskuse

Diskuse jako samostatný bod programu č.15 valné hromady již neproběhla. Diskusní připomínky a návrhy byly řešeny při projednávání jednotlivých bodů programu.

XVII.

Usnesení

 1. Valná hromada bere na vědomí:
  1. zprávu o sportovní činnosti klubu, úseky AD, BD a ZL,
  2. zprávu o plnění usnesení valné hromady klubu ze dne 17. 9. 2013,
  3. zprávu o výsledcích hospodaření občanského sdružení SKI KLUB Česká Třebová, o. s. za období od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2014,
  4. zprávu revizní komise,
  5. zprávu o plnění Smlouvy o spolupráci po převodu obchodního podílu, ze dne 21. 10. 2013.
 2. Valná hromada schválila:
  1. program valné hromady,
  2. změnu názvu spolku ze SKI KLUB Česká Třebová, o.s. na SKI KLUB Česká Třebová, z.s.,
  3. znění stanov spolku,
  4. směrnici – seznam členů, členský příspěvek a členská povinnost členů spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s.,
  5. souhlas se stavebními úpravami čp. 154 – Čenkovice,
  6. pronájem pozemků p.p. 370/4 v Čenkovicích,
  7. plán činnosti pro rok 2015.
 3. Valná hromada zvolila orgány spolku
 4. výbor spolku jako orgán statutární, ve složení:místopředseda výboru Oldřich Dostál, Grégrova 78, Česká Třebová, PSČ 560 02,člen výboru Zdena Hicklová, Grégrova 78, Česká Třebová, PSČ 560 02,
   1. člen výboru Libor Kovář, Pod Březinou 601, Česká Třebová, PSČ 560 02.
   2. člen výboru Josef Kyncl, U Stadionu 579,    Česká Třebová, PSČ 560 02,
   3. předseda výboru Ing.Jiří Zapletal, Na výšině 589, Česká Třebová, PSČ 560 02,

   

 5. kontrolní komisi jako orgán kontrolní, ve složení: Hana Brusenbauchová, Českých Bratří 1942,  Česká Třebová, PSČ 560 02, 
  1. Mária Kovářová, Pod Březinou 601, Česká Třebová, PSČ 560 02.
  2. Miroslav Seďa, Nábřeží Míru 894, Česká Třebová, PSČ 560 02,
  3. rozhodčí komisi jako orgán rozhodující sporné záležitosti, ve složení: Jiří Kovář, Splav 1149, Česká Třebová,  PSČ 560 02,XIII.
  4. Závěr valné hromady
  5. Tomáš Dvořák, Kateřinská 2141, Česká Třebová, PSČ 560 02.
  6. Ing. Vlastislav Fiedler, Staré náměstí 47, Česká Třebová, PSČ 560 02,

Závěrem Miloslav Zoubele konstatoval, že valná hromada projednala všechny body programu jednání a vzhledem k tomu, že nikdo neměl další návrhy na projednání, poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady prohlásil za ukončené ve 23:00 hodin.

XIV.

Seznam příloh

 1. Pozvánka
 2. Prezenční listina
 3. Program valné hromady
 4. Zpráva o plnění usnesení z valné hromady dne 17. 9. 2013
 5. Zpráva o výsledcích hospodaření spolku SKI KLUB Česká Třebová, o.s. za období od 1.1.2013 do 30.4.2014
 6. Zpráva revizní komise
 7. Stanovy
 8. Souhlas
 9. Pronájem
 10. Směrnice
 11. Plán činnosti na rok 2015

 

Ověření zápisuZapsal:                            Iva Kovářová

Předseda valné hromady: PaedDr.Miloslav Zoubele

Ověřil:                            Tomáš Válek

Ověřil:                            Oldřich Dostál