Zapletal J.Jiří Zapletal
člen spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s.
Na Výšině 589
560 02 Česká Třebová

 SKI KLUB Česká Třebová, z.s.
Miloslav Zoubele
člen spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s. – předsedající členské schůzi

Miroslav Seďa
člen spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s. – ověřovatel zápisu

Karel Suk
člen spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s. – ověřovatel zápisu
IČ: 15029255
Na Skále 573
560 02 Česká Třebová

V České Třebové 17. 5. 2015

 Výzva k prohlášení neplatnosti usnesení členské schůze konané dne 13. 5. 2015

Vážená pánové,

na den 13. 5. 2015 byla svolána členská schůze spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s., se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ: 15029 255, který je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63 (dále jen „Spolek“).

Jelikož v době zahájení nebyla tato členská schůze usnášení schopná, dle odst. 8., § 8, Členská schůze, Stanov Spolku, členská schůze pokračovala po 15 minutách v souladu s ustanovením odst. 10., § 8, Členská schůze, stanov Spolku.

V souladu se stanovami Spolku byl p. Miloslav Zoubele zvolen jako předsedající členské schůzi a pánové Miloslav Seďa Karel Suk jako ověřovatelé zápisu.

V průběhu jednání členské schůze navrhl předsedající členské schůze, p. Miloslav Zoubele, dočasné zneplatněné článku odst. 10., § 8, Členská schůze, stanov. Již tento návrh byl v rozporu se stanovami spolku a ustanoveními §§ 247 – 254, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Na tuto skutečnost jsem upozornil jak navrhovatele tak i všechny přítomné členy spolku.

Následné hlasování o tomto návrhu bylo již v rozporu s výše uvedeným ustanovením stanov Spolku a OZ.

Na základě přijetí tohoto neplatného usnesení členské schůze byl v rozporu se stanovami a odst. (3), §253, OZ změněn program jednání členské schůze.

Tím došlo k situaci, kdy veškerá přijatá usnesení členské schůze po odhlasování změny stanov byla neplatná a v rozporu se stanovami spolku a OZ, a to z výše uvedených důvodů. Tím se stalo i neplatné odvolání členů orgánů spolku a následně volba orgánů spolku.

Upozorňuji vás, že naplnění těchto neplatných usnesení může mít pro spolek právní důsledky. Vyzívám vás, jako předsedajícího členské schůzi a ověřovatele zápisu, k prohlášení usnesení členské schůze, jež byla učiněná počínaje zneplatněním ustanovení článku odst. 10., §8 členská schůze, stanov Spolku a následujících, za neplatná. Dále o sdělení prohlášení o neplatnosti usnesení, učiněných na členské schůzi dne 13.5.2015, všem členům spolku.

V případě, kdy tak neučiníte do 15 dnů od zaslání této výzvy, budu nucen, v souladu s ustanovením § 258, OZ, domáhat se zneplatněné těchto usnesení soudní cestou.

S pozdravem

Jiří Zapletal

Na vědomí: všem členům Spolku.