1. Hlavní činností spolku je:
 2. provozovat a podporovat lyžařský sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální, odborné a tréninkové podmínky,
 3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 4. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 5. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 6. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 7. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení,
 8. zajišťovat sportovní výcvik členů na lyžích a další s tím související sportovní činnosti,
 9. přihlašování a vysílání svých členů na lyžařské závody v ČR nebo v zahraničí,
 10. organizování a pořádání závodů všech úrovní,
 11. organizování sportovních akcí,
 12. pořádání společenských akcí pro své členy,
 13. sdružování a spolupráce se sportovními organizacemi ČR, zejména se Svazem lyžařů české republiky,
 14. organizování kurzů, lyžařských škol a soustředění.
 15. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti a pro hospodárné využití spolkového majetku provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 16. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.