1.          ÚČEL

Organizační řád vychází z platných Stanov spolku SKI KLUB Česká Třebová z.s. se sídlem Na Skále 573, Česká Třebová PSČ 56002, jež je zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63 a stanovuje závazná pravidla a postupy pro přijímání členů, vedení seznamu členů, výši členských příspěvků, pravidla pro jejich výběr, členské výhody, závodní činnost, brigády, doprava a pojištění.  

 1. OBLAST  PLATNOSTI

Tento organizační řád je závazný pro všechny členy SKI KLUBU.

3.     DEFINICE, ZKRATKY

3.1     Zkratky

Klub SKI KLUB Česká Třebová z.s.
ČOV Český olympijský výbor
SLČR Svaz lyžařů České republiky
Výbor Výbor SKI KLUBU Česká Třebová z.s.
Člen Člen SKI KLUBU Česká Třebová z.s.

 

 1. 4.     ODPOVĚDNOSTI  A  PRAVOMOCI

4.1     Odpovědnost

Odpovědnost za zpracování předložených návrhů změn a aktualizací organizačního řádu má výbor.

4.2     Schvalování

Schvalování organizačního řádu a jejich změn je v pravomoci členské schůze.

 1. ČLENSTVÍ  A  PŘÍSPĚVKY
 • 1 Členství v klubu a seznam členů

5.1.1         Za člena klubu se může přihlásit každá fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v §4 , stanov klubu

5.1.2    Přihláška za člena.

Zájemce o členství v klubu vyplní přihlášku (viz. Příloha č.1.) a podá na výbor klubu.

5.1.3    Členství v klubu vzniká projednáním a schválením ve výboru klubu v souladu s ustanovením §4 bod 7 až 9 a §9 bod 5, stanov klubu a následném zaplacením členského příspěvku podle článku  5.3.1.

5.1.4    Seznam členů vede pověřený člen výboru.

5.1.5    Seznam členů obsahuje tyto informace o každém členovi:

 1. Jméno a příjmení
 2. Datum narození a rodné číslo
 3. Datum vzniku členství
 4. Sportovní úsek, ve kterém je člen veden
 5. Členství v SLČR
 6. Zařazení (závodník, trenér, rozhodčí, člen atd.)
 7. Trvalá adresa, telefon / mobil
 8. E-mail

5.1.6    Seznam členů je veden v elektronické a papírové podobě a je uložen v sídle klubu.

 • 2 Členství v SLČR a seznam členů

5.2.1    Každý člen klubu se může přihlásit do SLČR.

5.2.2    Aktivní závodníci, trenéři, cvičitelé a rozhodčí musí být členem SLČR.

5.2.3    Přihláška za člena.

Zájemce o členství v SLČR vyplní přihlášku (viz. Příloha č.2.) a podá na výbor klubu.

5.2.4    Členy SLČR vede pověřený člen výboru. Každý rok k datu 30.9. pověřený člen výboru zaktualizuje členskou základnu v evidenci ISAS. Ke stejnému datu zaregistruje nové členy.

5.2.5    Členem SLČR na dobu od 1.12. do 31.12. příštího roku se zájemce stává:

 1. Registrací v evidenci ISAS k 30.9. roku předcházejícího jeho platnosti.
 2. Zaplacením členského příspěvku.
 3. Členské karty budou distribuovány přímo klubům do 1.12.

5.2.6    Členské karty pro členy, přihlášené mezi termíny pro jednorázové roční vystavování členských karet (k datu 30. 9.), budou vystavovány průběžně a poté distribuovány přímo klubům.

5.2.7    Seznam členů SLČR je veden elektronicky. V papírové podobě je uložen v sídle klubu.

5.3     Členský příspěvek

5.3.1    Členský příspěvek je stanoven v závislosti na délce členství a věku členů takto:

 1. člen klubu                                                                             200,- Kč
 2. člen klubu starší 60-ti let s dobou členství delší jak 10 let   100,- Kč
 3. člen klubu mladší 10-ti let                                                    100,- Kč
 4. nově přijímaní členové klubu                                               500,- Kč
 5. nově přijímaní členové klubu mladší 15-ti let                      200,- Kč

5.3.2    Členský příspěvek členů klubu nezahrnuje členský příspěvek SLČR.

5.3.3    Výše členského příspěvku SLČR a pravidla pro jejich úhradu stanovuje SLČR.

5.4     Rodičovský příspěvek

5.4.1    Za každého člena mladšího 15-ti let, který se bude zúčastňovat organizovaných tréninků a závodů, bude vybírán měsíční rodičovský příspěvek.

5.4.2    Rodičovský příspěvek se bude vybírat po dobu 10 měsíců (září až červen).

Měsíční výše příspěvku bude:

 1. úsek běh na lyžích          200,- Kč
 2. úsek Alpské disciplíny     500,- Kč

5.4.3    Tento rodičovský příspěvek bude použit pouze na sportovní činnost konkrétních závodníků mládeže.

5.5     Úhrada příspěvku

5.5.1    Členský příspěvek je vždy platný pro příslušný kalendářní rok.

5.5.2    Členský příspěvek je splatný dopředu, a to nejdéle do 15.11. roku předcházejícího jeho platnosti.

5.5.3    Rodičovský příspěvek pro závodní sezónu je splatný měsíčně do 15. příslušného měsíce, nebo celoročně do 15.9.

5.5.4    V případě, kdy člen neuhradí členský příspěvek v termínu uvedeném v odstavci 5.5.2, vyzve se prokazatelným způsobem (písemně,E-mail) k úhradě tohoto příspěvku v dodatečné lhůtě, která činí 30 dní od odeslání výzvy. V této výzvě musí být upozornění na zánik členství.

5.5.5    V průběhu dodatečné lhůty, do doby zaplacení členského příspěvku, nemá člen nárok na všechny výhody plynoucí z členství v klubu (sezónní jízdenka, … atd.) a nemůže volit a být volen. Když nedojde k zaplacení členského příspěvku ani po uplynutí dodatečné lhůty zaniká členství v klubu v souladu s §4 bod 16. stanov klubu. 

5.5.6    Členský příspěvek za členy SLČR uhradí pověřený člen výboru přes PayU bránu v systému ISAS na stránkách www.czech-ski.com do 15.11. roku předcházejícího jeho platnosti.

 1. ČLENSKÉ  VÝHODY, ZÁVODNÍ  ČINNOST  A  BRIGÁDY

6.1     Sezónní  jízdenka

6.1.1    K získání sezónní jízdenky pro příslušnou sezónu je povinnost člena odpracovat minimálně 40 hod. na majetku klubu v období stanoveném článkem 6.4.1. Pro členy mladší 15-ti let, kteří neprovádí činnost podle bodu 5.4.1 tuto povinnost odpracuje dospělá osoba.

6.1.2    Při splnění povinnosti uvedené v článku 6.1.1 přísluší členovi klubu sezónní jízdenka v souhrnné hodnotě 3 200,- Kč, a to ve formě bodové jízdenky pro přepravní zařízení definovaná ve Smlouvě o spolupráci po převodu obchodního podílu, ze dne 21.10.2013, uzavřené mezi klubem a spol. SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o. (dále jen „Smlouva o spolupráci“).

6.1.3    Za každých dalších odpracovaných 10 hodin ve prospěch klubu zvyšuje se finanční limit uvedený v článku 6.1.2 o 800,- Kč.

6.1.4    Aktivní závodníci mládežnických kategorií dle článku 5.4.1 a po uhrazení příspěvku dle článku 5.4.2 a 5.5.3 obdrží sezónní jízdenku dle článku 6.1.2.

6.1.5    Aktivní trenéři určení výborem dle článku 6.3.3 obdrží sezónní jízdenku dle článku 6.1.2.

6.1.6    Členové, kteří dovrší věk 60 let do data ukončení plnění členské povinnosti uvedeného v článku 6.4.1 a jsou členy déle jak 10 let, mají nárok na sezónní jízdenku definovanou v článku 6.1.2. V případě kdy tento člen bude požadovat vyšší hodnotu jízdenky, bude postupováno dle zásad uvedených v článku 6.1.3  a  6.1.7 .

6.1.7    Členům, kteří vyčerpají finanční limit uvedený v článku 6.1.2 nebo nesplní podmínky pro získání sezónní jízdenky podle článku 6.1.1, bude umožněno si předplatit bodové jízdné v hodnotách 400,- Kč, 800,- Kč, 1 600,- Kč a 3 200,- Kč. Takto zakoupené jízdné bude členovi odečítáno z bodové jízdenky v hodnotách uvedených v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci.

6.1.8    Sezónní jízdenka je vystavena na jméno příslušného člena. Tato sezónní jízdenka je nepřenosná na jinou osobu.

6.1.9    V případě ztráty či odcizení sezónní jízdenky je člen povinen tuto skutečnost ihned nahlásit na centrální pokladně v Čenkovicích a výboru klubu. Následně bude tato sezónní jízdenka zablokována. Členovi bude vystavena nová sezónní jízdenka po uhrazení správního poplatku.

6.1.10   Členská schůze stanovuje pro každou nadcházející zimní sezónu finanční limity uvedené článcích  6.1.2 a 6.1.7 na základě výsledku hospodaření a finančních zdrojů klubu.

6.1.11   Přidělení sezónních jízdenek pro příslušnou zimní sezónu schvaluje dle stanovených kritérií výbor klubu nejdéle do 25.11. příslušného kalendářního roku.

6.1.12   Nárok na sezónní jízdenku mají nově přijímaní členové starší 18-ti let až po třech letech členství v klubu. Tuto dobu může zkrátit výbor klubu u členů, kteří se aktivně podílejí na činnosti klubu.

6.2     Ubytování

6.2.1    Každý člen klubu a jeho rodinný příslušník (manžel, manželka, druh, družka a jejich děti) mají možnost se ubytovat v ubytovacích zařízení klubu.

6.2.2    Ceník ubytování je u ubytovatele.

6.3     Závodní činnost

6.3.1    Tréninkový plán a termínovou listinu za sportovní úsek, předkládá trenér nebo předseda trenérské rady pokud je zřízena, výboru klubu ke schválení. Tento plán se předkládá v dostatečném předstihu před zahájením zimní sezóny, nejpozději do 30.9.

6.3.2    Tréninkový plán musí obsahovat jmenovitý seznam závodníků v jednotlivých kategoriích a seznam trenérů pro jednotlivá družstva. Výbor klubu, po dohodě s trenéry nebo předsedy trenérských rad, určí počet závodníků na trenéra.

6.3.3    Výbor klubu, na návrh trenérské rady, jmenuje pro následující sezónu trenéry jednotlivých družstev mládeže.

6.3.4    Podle tohoto plánu bude výbor vycházet při tvorbě návrhu činnosti klubu. Výši financování závodní činnosti, výbor klubu navrhne, na základě výsledku hospodaření a finančních zdrojů klubu.

6.3.5    Každý trenér vede Tréninkový deník v souladu s metodikou SLČR.

6.3.6    Z podkladu Tréninkového deníku může trenér dostat odměnu za trénování mládeže z dotace MÚ Česká Třebová. Výši odměny navrhuje určený člen výboru a schvaluje výbor.

6.3.7    Odpovědnost za tréninkovou a závodní činnost nese v plném rozsahu příslušný (jmenovaný) trenér.

6.4     Organizace brigád

6.4.1    Stanovené období pro odpracování hodin pro získání sezónní jízdenky je stanoveno od 1.11. předcházejícího kalendářního roku do 31.10. příslušného kalendářního roku.

6.4.2    Stanovené období platnosti sezónních jízdenek je od 1.12. příslušného kalendářního roku do 30.4. následujícího kalendářního roku.

6.4.3    Veškeré práce na majetku klubu se evidují v knihách brigád. Tyto knihy vedou výborem určení členové klubu. Do knih brigád se zapisují tyto údaje:

 • den konání práce,
 • druh práce,
 • jméno člena konajícího práci,
 • odpracovaná doba.

6.4.4    Členové výboru a komisí, si čas potřebný na práci ve výboru klubu nebo v komisi, můžou vést jako brigádnické hodiny.

6.4.5    Výbor projedná a schválí na základě podkladů plán brigád pro příslušné období.

6.4.6    Knihy brigád vždy po skončení příslušného období jsou předloženy výboru k vyhodnocení.

6.4.7    Knihy brigád se archivují v sídle klubu po dobu minimálně  5 let.

6.5     Sankce

6.5.1    Poruší-li člen zásady pro disponování se sezónní jízdenkou uvedené v článku 6.1.8 bude členu sezónní jízdenka odebrána na celou sezónu a případná sankce ze strany SKIPARKU Červená Voda v důsledku porušení ustanovení Smlouvy o spolupráci, převedena na toho, kdo porušil zásady pro disponování s touto jízdenkou.

6.5.2    Poruší-li člen zásady pro disponování se sezónní jízdenkou uvedené v článku 6.1.9  bude členu sezónní jízdenka odebrána na celou sezónu.

 1. DOPRAVA 

7.1     Služební vozidlo

7.1.1    Každé služební vozidlo má svoji provozní knížku, ve které se vedou veškeré údaje o jízdách včetně tankování.

7.1.2    Všichni řidiči musí mít náležitou kvalifikaci, tj. řidičský průkaz náležité skupiny a referentské zkoušky. Zaměstnavatel tyto řidiče napíše do provozní knihy. Provozní kniha je součásti vozidla. Nikdo jiný nesmí vozidlo řídit.

7.1.3    Všechny jízdy služebním vozidlem povoluje, příkazem k jízdě, člen výboru nebo jiný člen výborem pověřený. Po ukončení jízdy musí být vozidla zaparkována na určeném místě (v našem případě na adrese Česká Třebová, Na Skále 573).

7.2     Soukromé vozidlo

7.2.1    Jízdu soukromým vozidlem pro potřeby klubu povoluje výbor klubu. Cestovní příkaz podepisuje předseda klubu nebo jiný pověřený člen výboru.

7.2.2    Řidič soukromého vozidla musí být vlastníkem vozidla. Vozidlo použité ke služební cestě musí mít platné zákonné pojištění.

7.2.3    Před plánovanou služební cestou musí být vyplněn a podepsán cestovní příkaz. Z tohoto příkazu musí být zřejmé kdo vozidlo řídí, kam a z jakého důvodu se cesta uskutečňuje a spolucestující osoby. Bez těchto náležitostí nelze jízdu považovat za služební.

7.2.4    Z každé služební cesty bude napsána zpráva. V případě závodu bude přiložena výsledková listina.

7.2.5    Náhrady za používání silničních motorových vozidel budou vypláceny podle platné vyhlášky.

 1. POJIŠTĚNÍ

8.1     Při akcích pořádaných sportovními svazy

8.1.1    Členové sportovních svazů (SLČR) organizovaných v ČOV mají sjednané úrazové pojištění (poj. smlouva č. 1310000010 uzavřená mezi pojišťovnou VZP a.s. a ČOV dne: 28.12.2012) po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce.

8.1.2    Nečlenové sportovních svazů jsou pojištěni po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým ze sportovních svazů.

8.2     Na brigádách

8.2.1    Brigády provádějí členové na vlastní nebezpečí. Klub nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení s brigádnickou činností a to před, během brigády a po brigádě. Klub se zříká jakékoliv zodpovědnosti.

 1. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

9.1     Platnost  a  změny

9.1.1    Organizační řád byl schválen členskou schůzí dne: 3.12.2015.

9.1.2    Organizační řád je platný od schválení do odvolání.

9.1.3    Změny Organizačního řádu je možno vydávat pouze písemně číslovanými změnami, jež se zapracují přímo do znění předpisu a uvedou v „Záznamu o změnách“ na straně 2.

9.2     Zrušovací  ustanovení

9.2.1    Tento Organizační řád ke dni 3.12.2015 ruší všechny Směrnice vydané před tímto datem.