ZÁPIS

z jednání řádné členské schůze spolku SKI KLUB Česká Třebová, z.s., IČ 150 29 255, se sídlem Na Skále 573, PSČ 560 02 Česká Třebová. Spolek je zapsaném ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 63, zapsáno 12. března 2015.

I.

Řádné zasedání členské schůze spolku SKI KLUB Česká Třebová, z. s. se sídlem v České Třebové, Na Skále 573, IČ 15029255, bylo svoláno výborem spolku v souladu s ustanovením § 8 Stanov spolku, na den 13.05.2015 na 17.00 hod do malého sálu restaurace Národní dům v České Třebové, s tímto programem jednání:

 • Zahájení členské schůze a organizační pokyny
 • Volba orgánů členské schůze
 • Schválení opatření ke klidnému průběhu členské schůze a voleb
 • Projednání žádosti o poskytnutí dodatečné jistoty spol. SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.
 • Projednání žádosti Horské služby ČR o předběžný souhlas s prodejem pozemku
 • Projednání žádosti ČEZ odprodej pozemku pod trafostanicí
 • Stanovisko k požadavku Ing. Fiedlera a p. Suka svolat členskou schůzi spolku
 • Zpráva o vývoji situace ve Spolku
 • Znalecký posudek č.458-18/2015 Ocenění obchodního podílu v obchodní společnosti SKI KLUB Česká Třebová s.r.o. a č.460-20/2015 souboru majetku, jenž byl předmětem kupní smlouvy 19. 11. 2013 /zasněžování/
 • Volba statutárního orgánu Spolku, předsedy a člena výboru za úsek běžeckých disciplín
 • Odvolání orgánu Spolku, kontrolní komise
 • Volba orgánu Spolku, kontrolní komise
 • Diskuze
 • Usnesení a závěr

Pozvánka a program – přílohu č. 1

 II.

 Zahájení členské schůze 

 Jednání zahájil v 17,00 hod. pan Oldřich Dostál, místopředseda spolku přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že členská schůze dle §8 odst. 8 Stanov klubu není usnášení schopná, neboť podle prezenční listiny jsou přítomni členové v počtu 47 z celkového počtu 105 členů s právem hlasovat, volit a být volen, což není nadpoloviční většina, která činí 53 členů a tím do nadpoloviční většiny chybí 6 členů.

Oldřich Dostál konstatoval, že v souladu s ustanovením §8 odst. 10 Stanov klubu bude členská schůze pokračovat v 17,15 hod.

 Prezenční listina přítomných do 17,00 hod. – příloha č.2

III.

 Pokračování členské schůze a organizační pokyny

 V 17,15 hod. Oldřich Dostál konstatoval, že je přítomno 71 členů spolku s právem hlasovat, volit a být volen. Což je více než potřebných 27 členů dle §8 odst. 10 Stanov klubu a tím se stává členská schůze usnášení schopná.

Prezenční listina přítomných po 17,00 hod. – příloha č.3

Návrh změny programu od Ing. Vlastisla Fiedlera a Karla Suka:

Dne 6. května 2015 obdržel místopředseda spolku Oldřich Dostál prostřednictvím p. Fiedlera  a p. Suka od členů spolku (viz příloha č.5) návrh na změnu (doplnění) programu schůze v tomto znění:

 • Členská schůze je neveřejná / veřejná
 • Schválení programu jednání členské schůze
 • Odvolání statutárních orgánů spolku, tj. místopředsedy (O. Dostála) a členů výboru (Z. Hicklová, L. Kovář)
 • Volba statutárních orgánů spolku (předseda, místopředseda, 3 členové výboru)
 • Odvolání orgánů spolku – členů kontrolní a rozhodčí komise
 • Volba orgánů spolku – členů kontrolní a rozhodčí komise

Doplnění programu p.Fiedler, p.Suk – příloha č.4

Návrh změny programu od Ing. Jiřího Zapletala:

Dne 7. května 2015 navrhl Ing. Jiří Zapletal, člen spolku doplnění programu členské schůze takto:

V souladu s ustanovením § 8 Členské schůze, odstavec 7. Stanov spolku SKI KLUBU Česká Třebová, z. s., se sídlem Na Skále 573, 560 02 Česká Třebová, IČ 150 29 255, který je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63 (dále jen „Spolek“), žádám zařadit do programu jednání členské schůze Spolku svolané na 13.05.2015, následující bod: Odklad voleb orgánů spolku.

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že jsou k projednání na členské schůzi Spolku předloženy dva zásadně odlišné požadavky na provedení voleb orgánů spolku, navrhuji, aby volby orgánů Spolku byly zařazeny na jednání následné členské schůze Spolku. Za tímto účelem předkládám návrh usnesení členské schůze Spolku:

Členská schůze spolku přijala toto usnesení:

 • Z programu jednání členské schůze se vypouští tyto body:
 1. Volba statutárního orgánu spolku, předsedy a člena za úsek běžeckých disciplín
 2. Odvolání orgánu Spolku, kontrolní komise
 3. Volba orgánu spolku – kontrolní komise
 4. Odvolání statutárních orgánů Spolku
 5. Volba statutárních orgánů Spolku
 6. Odvolání orgánů Spolku – kontrolní a rozhodčí komise
 7. Volba orgánů Spolku – kontrolní a rozhodčí komise
 • Ukládá výboru Spolku, do 45 dnů od konání této členské schůze Spolku svolat členskou schůzi Spolku s tímto programem:
 1. Odvolání kontrolní komise
 2. Volba předsedy výboru

Volba člena výboru za běžecké lyžování

 1. Volba kontrolní komise
 • Odchylně od ustanovení § 8 Členská schůze, odst. 7 Stanov Spolku nebude program této členské schůze doplňován o další body. Členská schůze bude probíhat podle zásad uvedených v § 8 Členská schůze, odst. 8-14 Stanov Spolku.

Doplnění programu p.Zapletalem – příloha č.5

IV.

 Žádost člena spolku PaedDr. Mil. Zoubeleho o udělení slova.

 Následně se o slovo přihlásil a slovo dostal člen Spolku PaedDr. Miloslav Zoubele. Seznámil přítomné členy s problémy, které zásadně ovlivnily situaci ve SKI KLUBU v období od poslední členské schůze konané dne 16. září 2014. Zejména však s e-mailem p. Oldřicha Dostála ze dne 12.05.2015, ve kterém den před členskou schůzi jako místopředseda výboru Spolku a svolavatel členské schůze, vyzývá účelově vybrané členy Spolku, aby se dostavili na

členskou schůzi až po 17,00 hod., v době 17.05 – 17.10 hod., a tím nebylo možné dle ustanovení § 8 odst. 8 měnit program členské schůze, tj. zařadit písemné návrhy na změny programu.

Byl to návod k podvodnému jednání a zneužití důvěry části členů. Tímto jednáním,
které je nejenom proti dobrým mravům, ale úmyslně tím ovlivnilo některé členy klubu a zapříčinilo jejich pozdní příchod na členskou schůzi, jak dokumentuje prezenční listina v příloze č.3.

E-mail O.Dostála ze dne 12.05.2015  – příloha č.6

V.

Volba orgánů členské schůze

Místopředseda výboru SKI KLUBU Oldřich Dostál přistoupil k volbě orgánů členské schůze:

Na předsedajícího členské schůze byl navržen PaedDr. Miloslav Zoubele

Hlasování: pro 46 hlasů

Předsedajícím členské schůzi byl zvolen: PaedDr. Miloslav Zoubele

Do volební komise byli navrženi:

Josef Šifra, Olga Zapletalová, Ladislav Hájek

Hlasování: pro L. Hájek 69 hlasů, O. Zapletalová 69 hlasů,  J. Šifra 69 hlasů,

Členy volební komise byli zvoleni: Olga Zapletalová, Ladislav Hájek, Josef Šifra

 Na provedení zápisu byly navrženy:

Milena Fiedlerová, Věra Tošovská

Hlasování: pro M. Feidlerová 67 hlasů, V. Tošovská 67 hlasů

Provedením zápisu byly pověřeny: Milena Fiedlerová, Věra Tošovská

Na ověřovatele zápisu byli navrženi:

Karel Suk, Miroslav Seďa

Hlasování: pro K. Suk 50 hlasů, M. Seďa 50 hlasů

Ověřovateli zápisu byli pověřeni: Karel Suk, Miroslav Seďa

VI.

Opatření k důstojnému průběhu schůze

Místopředseda klubu Oldřich Dostál navrhl níže uvedené body za účelem klidného a důstojného průběhu členské schůze:

 • Po dobu trvání členské schůze zákaz konzumace alkoholických nápojů, včetně piva, v jednací místnosti
 • Po dobu trvání členské schůze a v průběhu jednání nebudou tolerovány žádné projevy, které budou narušovat důstojný průběh členské schůze a voleb. Předsedající členské schůzi toho, kdo bude narušovat průběh členské schůze, napomene.
 • Při opětovném narušování jednání členské schůze vyzve předsedající členské schůzi předsedu volební komise k hlasování členů, zda již napomenutý člen bude účastníkem dalšího jednání, nebo z něho bude vyloučen a vyzván, aby opustil jednací místnost do začátku voleb.

Členská schůze přijala tento návrh jako doporučení pro své jednání.

VII.

 Členská schůze veřejná – neveřejná

Schválení návrhu zda bude členská schůze veřejná nebo neveřejná.

Hlasování: 64 hlasů pro neveřejnou schůzi.

Průběh jednání členské schůze bude neveřejný.

VIII.

 Schválení programu členské schůze

Předseda členské schůze PaedDr. Miloslav Zoubele se ujal řízení členské schůze.

Místopředseda spolku O. Dostál předal předsedajícímu členské schůze program jednání do kterého výbor klubu zařadil některé navržené body od Ing. Vl. Fiedlera, k. Suka a Ing. J. Zapletala :

Upravený program výboru klubu ze dne 13.5.2015: 
 1. Zahájení členské schůze a organizační pokyny
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení opatření ke klidnému průběhu členské schůze a voleb
 4. Členská schůze veřejná / neveřejná
 5. Schválení programu členské schůze
 6. Projednání žádosti o poskytnutí dodatečné jistoty spol. SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.
 7. Projednání žádosti Horské služby ČR o předběžný souhlas s prodejem pozemku
 8. Projednání žádosti ČEZ odprodej pozemku pod trafostanicí
 9. Stanovisko k požadavku Ing. Fiedlera a p. Suka svolat členskou schůzi spolku
 10. Zpráva o vývoji situace ve Spolku
 11. Znalecký posudek č.458-18/2015 Ocenění obchodního podílu v obchodní společnosti SKI KLUB Česká Třebová s.r.o. a č.460-20/2015 souboru majetku, jenž byl předmětem kupní smlouvy 19. 11. 2013 /zasněžování/
 12. Odklad voleb orgánů spolku
 13. Představení kandidátů do statutárního orgánu, jejich program a diskuse ke kandidatuře
 14. Volba statutárního orgánu Spolku, předsedy a člena výboru za úsek běžeckých disciplín
 15. Odvolání orgánu Spolku, kontrolní komise
 16. Volba orgánu Spolku, kontrolní komise
 17. Odvolání statutárních orgánů spolku
 18. Volba statutárních orgánů spolku
 19. Odvolání orgánů spolku – členů kontrolní a rozhodčí komise
 20. Volba orgánů spolku – členů kontrolní a rozhodčí komise
 21. Diskuze
 22. Usnesení

Program výboru SKI KLUBU – přílohu č.7

Členové Ing. Vl. Fiedler a K. Suk navrhli, aby vzhledem k vysokému (neúměrnému) počtu bodů předloženého programu (celkem 22) a jejich nelogického uspořádání (bod 12 vylučuje body13-20) v návaznosti na existenční problémy SKI a vůli většiny členů změnu počtu a pořadí bodů programu tak, aby členská schůze byla schopna v daném časovém prostoru  vyřešit nejdůležitější (prioritní) a existenční záležitosti SKI KLUBU.

Navržený program jednání členské schůze:
 • Schválení programu
 • Odvolání statutárních orgánů
 • Volby statutárních orgánů
 • Odvolání kontrolní a rozhodčí komise
 • Volba kontrolní a rozhodčí komise
 • Horská služba – žádost o prodej pozemku
 • ČEZ – odprodej pozemku pod trafostanicí
 • Diskuze
 • Usnesení
 • Závěr

Hlasování:  pro 46 členů,  proti 2.

Byl schválen program a jeho pořadí navržené Ing. Fiedlerem a p. Sukem.

IX.

 Odvolání statutárního orgánu

Návrh na odvolání statutárního orgánu, tj. členů výboru Oldřicha Dostála, Zdeny Hicklové a Libora Kováře.

Hlasování: pro 42 hlasů

Členové statutárního orgánu (výboru SKI Klubu): Oldřich Dostál, Zdena Hicklová a Libor Kovář byli odvoláni.

 X.

 Odvolání členů kontrolní  komise

Návrh na odvolání členů kontrolní komise, tj. Miroslava Seďi, Maria Kovářové a Hany Brusenbauchové.

Hlasování: pro 59 hlasů

Členové kontrolní komise: Miroslav Seďa, Hana Brusenbauchová a Maria Kovářová  byli odvoláni.

XI.

Odvolání členů  rozhodčí komise

Návrh na odvolání členů rozhodčí komise, tj. Ing. Vlastislava Fiedlera, Jiřího Kováře a Tomáše Dvořáka

Hlasování: pro 51 hlasů

Členové rozhodčí komise: Ing. Vlastislav Fiedler, Jiří Kovář a Tomáš Dvořák byli odvoláni.

XII.

 Volba statutárního orgánu

Volba členů statutárního orgánu proběhla tajným hlasováním

Volba předsedy výboru spolku:

Kandidát na předsedu spolku je Ing. Vlastislav Fiedler.

Kandidát projevil svůj písemný souhlas s kandidaturou a zavazuje se k převzetí

povinností, které z funkce na kterou kandiduje přináší.

Ing. Vlastislav Fiedler získal 47 hlasů.

Členská schůze zvolila za předsedou spolku Ing. Vlastislava Fiedlera.

Volba místopředsedy výboru spolku:

Kandidát na místopředsedu spolku je Karel Suk.

Kandidát projevil svůj písemný souhlas s kandidaturou a zavazuje se k převzetí

povinností, které z funkce na kterou kandiduje, přináší.

Karel Suk získal 46 hlasů.

Členská schůze zvolila za místopředsedu spolku  Karla Suka.

Volba členů výboru spolku:

Kandidáti jsou :

 • alpské disciplíny: nikdo
 • běžecké disciplíny: nikdo
 • základní lyžování: Vladimír Bezděk

Kandidát projevil svůj písemný souhlas s kandidaturou a zavazuje se k převzetí

povinností, které z funkce na kterou kandiduje přináší.

Ing. Vladimír Bezděk získal 47 hlasů.

Členská schůze zvolila za člena výboru spolku  Ing. Vladimíra Bezděka.

Členem výboru spolku za alpské lyžování nebyl nikdo zvolen.

Členem výboru spolku za běžecké lyžování nebyl nikdo zvolen.

Volba kontrolní komise:

Volba proběhla tajným hlasováním.

Kandidáti na členy kontrolní komise:

 • alpské disciplíny: Tomáš Říha
 • běžecké disciplíny: PaedDr. Miloslav Zoubele
 • základní lyžování: Miroslav Seďa

Kandidát projevil svůj písemný souhlas s kandidaturou a zavazuje se k převzetí

povinností, které z funkce na kterou kandiduje přináší.

Tomáš Říha získal 57 hlasů

PaedDr. Miloslav Zoubele získal 46 hlasů

Miroslav Seďa získal 44 hlasů

Členská schůze zvolila za členy kontrolní komise Tomáše Říhu, PaedDr. PaedDr. Miloslava Zoubeleho a Miroslava Seďu.

Volba rozhodčí komise:

Volba proběhla tajným hlasováním.

Kandidáti na členy rozhodčí komise:

 • alpské disciplíny: Tomáš Dvořák
 • běžecké disciplíny: Jiří Kovář
 • základní lyžování: Jaroslav Vébr

Kandidát projevil svůj písemný souhlas s kandidaturou a zavazuje se k převzetí

povinností, které z funkce na kterou kandiduje přináší.

Tomáš Dvořák získal 50 hlasů

Jiří Kovář získal 49 hlasů

Jaroslav Vébr získal 52 hlasů

Členská schůze zvolila za členy rozhodčí komise Tomáše Dvořáka, Jiřího Kováře  a Jaroslava Vébra.

XIII.

 Doplnění člena volební komise

 Vzhledem k tomu, že v průběhu voleb opustila jednání členské schůze  Olga Zapletalová, bylo přistoupeno k doplnění nového člena volební komise.

Navržena byla Irma Felcmanová.

Hlasování: pro I. Felcmanovou 53 hlasů.

Novým členem volební komise byla zvolena Irma Felcmanová.

XIV.

 Horská služba – žádost o prodej pozemku

Byla předložena žádost Horské služby o předběžný souhlas s prodejem pozemku p.č. 861/13 v katastrálním území a obci Čenkovice (cesta na HS, cca 37 m2).

Členská schůze pověřila výbor spolku o projednání této žádosti s případným odprodejem.

Hlasování: pro 54 členů.

Příloha č.

XV.

 ČEZ – odprodej pozemku pod trafostanicí

Byla předložena žádost společnosti ČEZ  o odprodej pozemku pod trafostanici na p.č. 238/1 v katastrálním území a obci Čenkovice.

Členská schůze pověřila výbor spolku o projednání této žádosti s případným odprodejem.

Hlasování: pro 60 členů

Příloha č.9

XVI.

 Diskuse

 Samostatná diskuse jako bod programu č. 8 neproběhla. Nikdo se nepřihlásil.

XXII.

 Usnesení

 1. Zabránit dalšímu převodu majetku Spolku na cizí organizace a uklidnit celkovou situaci ve Spolku.
 2. Dokončit kontrolu činnosti Spolku za poslední 3 roky. Kontrolní komise prověří smlouvy, převody majetku a inventury za toto období.     Kontrolní komise také prověří sportovní a trenérskou činnost, brigádnickou činnost, autoprovoz a přidělování karet na jízdenky       v Čenkovicích do 25.06.2015.
 3. Znovuzavedení demokratických principů do činnosti Spolku. Musí se zamezit střetu zájmů, umožnit kontrolu činnosti Spolku,                   umožnit přístup členů na výborové schůze, zavést pevné termíny schůzí výboru a informovat členy.                                                            Převést naší činnost na kancelář do sídla, tj. do budovy Na Skále 573. Podepisovat smlouvy, faktury a další dokumenty musí                        vždy předseda (příp. místopředseda) a 1 člen výboru.
 4. Provést v co nejkratším termínu fyzické inventury majetku a revizi smluv za poslední 3 roky – do 30.06.2015.
 5. Pokračovat v podnikatelské činnosti, která bude hlavně zaměřena na ubytování a pronájmy.
 6. Zachovat a rozvíjet sportovní činnost na úseku běžeckého a sjezdového lyžování. Do konce června 2015 zvolit trenérské rady alpského a běžeckého úseku a jejích předsedy, kteří budou zastupovat závodní lyžování na jednáních  výboru spolku s hlasem poradním.
 7. Rozvíjet spolupráci se subjekty v Čenkovicích pro rozvoj podnikatelské i sportovní činnosti Spolku.
 8. Projednat žádost o poskytnutí dodatečné jistoty společnosti SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.
 9. Svolat členskou schůzi Spolku v měsíci říjnu 2015, na které se provedou doplňovací volby do výboru (členové za běžecké a alpské lyžování) a stanovit další směřování a činnost Spolku.
 10. Prodej pozemků „Horské službě“ a společnosti „ČEZ“.
 11. Zápisy z jednání výboru spolku a jeho ostatní aktivity pravidelně zveřejňovat na webových stránkách Spolku.

Hlasování: pro usnesení 47 členů, zdržel se 1 člen.

 Členská schůze schválila všech 11 bodů usnesení a úkoly, které z tohoto usnesení plynou.

XVIII.

 Závěr členské schůze

 Předsedající členské schůze PaedDr. Miloslav Zoubele konstatoval, že byly projednány všechny body programu jednání                                             a nikdo neměl další návrhy, poděkoval všem přítomným za účast a jednání členské schůze prohlásil za ukončené ve 21,45 hod.

XIX.

Seznam příloh

 1. Pozvánka s programem na jednání členské schůze
 2. Prezenční listina členů s příchodem do 17,00 hod. /7 listů/
 3. Prezenční listina členů s příchodem po 17,00 hod. /7 listů/
 4. Návrh změny programu od Ing. Vlastimila Fiedlera a Karla Suka /4 listy/
 5. Návrh změny programu od Ing. Jiřího Zapletala /2 listy/
 6. E-mail O.Dostála ze dne 12.5.2015 /2listy/
 7. Program jednání členské schůze připravený výborem dne 13.5.2015
 8. Žádost HS na odprodej pozemku /3 listy/
 9. Žádost ČEZ na odprodej pozemku /2 listy/
 10. Rukopisný záznam z jednání členské schůze /6 stran tex

XX.

 Ověření zápisu

Zapsal:  Věra Tošovská, Milena Fiedlerová

Ověřil:  Karel Suk, Miroslav Seďa

Předsedající členské schůze:   PaedDr. Miloslav Zoubele