Nahlédnutím do elektronické sekce sbírky listin vedené na Obchodním rejstříku byla ověřena platnost předloženého znění Stanov spolku. Článek 7 Stanov vyjmenovává orgány spolku a organizační strukturu spolku. Článek 8 Stanov dále rozvíjí článek 7, když definuje nejvyšší orgán spolku, tedy členskou schůzi. Je rozdělen do 14 odstavců, ve kterých definuje působnost, způsob svolání, pozvánku, jednání, usnášení schopnost a další aspekty členské schůze.